НомерДатаИздателОбект/ОтносноРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
F8pBIqvoJNQ=САГ20-ДР00-1767САГ20-ДР00-176710.07.2020 г.Главен архитект на Столична общинаПРИЕМАНЕ ОТ СТОЛИЧНИЯ ОБЩИСНКИ СЪВЕТ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА Забележка: Проект за оформление на фасадите в зона 2 на ЦГЧ можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1048   esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-DR00-1767_10.07.2020/DOKLAD (5).pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-DR00-1767_10.07.2020/PISMO (5).pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-DR00-1767_10.07.2020/PROEKT ZA RESHENIE (6).pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-DR00-1767_10.07.2020/НГС Приложение 2.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-DR00-1767_10.07.2020/НГС Приложение_3 (1).pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-DR00-1767_10.07.2020/Приложение_4- стандарт.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-DR00-1767_10.07.2020/Приложение_6 - стандарт.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-DR00-1767_10.07.2020/Приложение_5- стандарт.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-DR00-1767_10.07.2020/НГС за общ.консултация.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-DR00-1767_10.07.2020/Приложение 7 -стандарт..pdfДоклад;Писмо;Проект за решение;Приложение 2;Приложение 3;Приложение 4-стандарт;Приложение 6-стандарт;Приложение 5-стандарт;ПРОЕКТ НА НАРЕДБА;Приложение 7-стандарт 
yhsdOvGHF78=САГ17-ГР00-933(28)САГ17-ГР00-933(28)10.07.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на м. „Горна баня”, кв. 64, УПИ IV-25 за създаване на нов УПИ IV-6425-"за ЖС", изменение на контактен УПИ V-23 и изменение на уличната регулация от о.т. 321 до о.т. 322, район “Овча купел”. Овча купелMестност ГОРНА БАНЯ, Квартал по регулация: 64, УПИ IV-25 и контактен УПИ V-23 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-933(28)_10.07.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-933(28)_10.07.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-933(28)_10.07.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-933(28)_10.07.2020/PISMO.pdfПроект за решение;Графична част;Доклад;Писмо 
GTh70eYiXj0=САГ16-ГР00-3248(23)САГ16-ГР00-3248(23)08.07.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън урбанизирани територии за трасе на обект: „Частично изместване на въздушна линия (ВЛ) 110 kV „Металургия – Негован“ от съществуващ стълб № 2, разположен в кв. 105, „терен за индустриална зона“, поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 00357.5350.51 от КККР на район „Нови Искър“ през неурегулирана територия до съществуващ стълб № 14 в ПИ с КИ 00357.5330.37 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на район „Нови Искър“, Столична община.Нови ИскърMестност гр. Нови Искър - кв. Курило, Квартал по регулация: 105, Идентификатор КККР (имот): 00357.5350.51, 00357.5330.37 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-3248(23)_08.07.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-3248(23)_08.07.2020/GR3.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-3248(23)_08.07.2020/GR4.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-3248(23)_08.07.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-3248(23)_08.07.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-3248(23)_08.07.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-3248(23)_08.07.2020/GR1.zifГрафична част;Графична част;Графична част;Доклад;Писмо;Проект за решение;Графична част 
r_qC-i6MIQ0=САГ16-ТП00-111(17)САГ16-ТП00-111(17)08.07.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПРЗ) по смисъла на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и придружаващите го план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, м. "Баклата", с. Войняговци, кв. 33, кв. 34, кв. 35 и кв. 36, район "Нови Искър".Нови ИскърMестност "Баклата", с. Войняговци, Квартал по регулация: 33, 34, 35 и 36 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-TP00-111(17)_08.07.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-TP00-111(17)_08.07.2020/GR5.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-TP00-111(17)_08.07.2020/GR4.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-TP00-111(17)_08.07.2020/GR3.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-TP00-111(17)_08.07.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-TP00-111(17)_08.07.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-TP00-111(17)_08.07.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-TP00-111(17)_08.07.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-TP00-111(17)_08.07.2020/GR6.zifПисмо;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Доклад;Проект за решение;Графична част 
JQPmtafBgE0=САГ19-ГР00-587(4)САГ19-ГР00-587(4)08.07.2020 г.Главен архитект на Столична общинаДопълване на Решение № 610 по Протокол № 98 от 06.10.2011 г. на Столичния общински съвет, с което се „допуска да се изработи подробен устройствен план - план за застрояване, план за регулация и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхвата на ПИ: 46721.3875.5; 46721.3875.51; 46721.3875.1; 46721.3875.9; 46721.3875.31; 46721.3875.30; 46721.3875.29; 46721.3875.28; 46721.3875.8; 46721.3875.6; 46721.3875.26 от землището на с. Мало Бучино - Район „Овча купел” за територия, отредена съгласно ОУП на СО от 2009 г., одобрен с Решение на Министерски съвет № 960/16.12.2009 година, за далекоперспективна по смисъла на чл. 15 от ЗУЗО за „Вилна зона за далекоперспективно развитие“ (Жвд) с допускане на устройството и застрояването преди 2025 г. и на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 46721.3875.25, 46721.3875.34, 46721.3875.24, 46721.3875.32, 46721.3875.33, 46721.3875.22, 46721.3875.10, 46721.3875.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Мало Бучино, район „Овча купел”, попадащи в същата територия за далекоперспективно развитие - „Вилна зона за далекоперспективно развитие“ (Жвд) и допускане изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУР) за обвързване на бъдещата улична регулация със съществуващата.Овча купелMестност С. МАЛО БУЧИНО, Идентификатор КККР (имот): 46721.3875.25, 46721.3875.34, 46721.3875.24, 46721.3875.32, 46721.3875.33, 46721.3875.22, 46721.3875.10, 46721.3875.11  esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-587(4)_08.07.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-587(4)_08.07.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-587(4)_08.07.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-587(4)_08.07.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-587(4)_08.07.2020/MOTIVIRANO PREDLOZHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-587(4)_08.07.2020/ZADANIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-587(4)_08.07.2020/RESHENIE 610_06.10.2011.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-587(4)_08.07.2020/GR2.zifГрафична част;Доклад;Писмо;Проект за решение;Мотивирано предложение;Задание;Решение № 610 от 06.10.2011 г. на СОС;Графична част 
QC3kaCmQklA=САГ17-ДР00-864(17)САГ17-ДР00-864(17)03.07.2020 г.Главен архитект на Столична общинаИздаване на разрешително на "Венцислав Василев 2001" ООД за водовземане от минерална вода чрез съществуващо съоръжение Каптиран естествен извор (КЕИ) "Тунела" към находище на минерална вода "София-Панчарево" - изключителна държавна собственост - № 81 по Приложение № 2 към чл.14 на Закона за водите (ЗВ), предоставено на Столична община с Решение № 33/04.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите за безвъзмездно управление и ползване за срок от 25 години. ПанчаревоMестност ЗОНА ЗА ОТДИХ, С. ПАНЧАРЕВО, Идентификатор КККР (имот): 55419.6705.2577, Идентификатор КККР (сграда/СОС): 55419.6705.2577.1 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-DR00-864(17)_03.06.2020/ZAYAVLENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-DR00-864(17)_03.06.2020/RESHENIE 33.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-DR00-864(17)_03.06.2020/PROTOKOL.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-DR00-864(17)_03.06.2020/PRETSENKA.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-DR00-864(17)_03.06.2020/DOGOVOR.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-DR00-864(17)_03.06.2020/BASEINOVA DIREKTSIYA.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-DR00-864(17)_03.06.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-DR00-864(17)_03.06.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-DR00-864(17)_03.06.2020/DOKLAD.pdfЗаявление;Решение №33/04.02.2011 г. на МОСВ;Констативен протокол;Преценка съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите;Договор №РД-56-135/11.08.2014 г.;Писмо от директора на Басейнова дирекция "Дунавски район";Проект за решение;Писмо;Доклад 
Kl9jTIRs2Go=САГ16-ГР00-547(22)САГ16-ГР00-547(22)02.07.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с КИ 00357.5059.817, 00357.5059.44, 00357.5059.45 от КККР на гр. Нови Искър за създаване на нови УПИ І-817-„за търговски обект за строителни материали и метали”, УПИ ІІ-44-„за ГТП, офис, магазин за авточасти и ав-тосервиз” и УПИ ІV-45-„за търговски обект, жилищно строителство и об-ществено обслужващи дейности” от кв. 276; изменение на плана за улична регулация между о.т.1152 и о.т.1153 за отваряне на нова улица по о.т.1152а – о.т.1152б – о.т.1152в до о.т.1152г, м. „гр. Нови Искър, кв. Славовци”, район „Нови Искър и план-схеми по част „ВиК“.Нови ИскърMестност ГР. НОВИ ИСКЪР, КВ. СЛАВОВЦИ, Квартал по регулация: 276, Идентификатор КККР (имот): 00357.5059.817, 00357.5059.44, 00357.5059.45  esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-547(22)_02.07.2020/GR6.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-547(22)_02.07.2020/GR5.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-547(22)_02.07.2020/GR4.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-547(22)_02.07.2020/GR3.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-547(22)_02.07.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-547(22)_02.07.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-547(22)_02.07.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-547(22)_02.07.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-547(22)_02.07.2020/DOKLAD.pdfГрафична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Проект за решение;Писмо;Доклад 
aQiBJ4gnE4c=САГ20-ТП00-2(5)САГ20-ТП00-2(5)30.06.2020 г.Главен архитект на Столична общинаРазрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на м. „НПЗ Искър” I, II и III част“, План за улична регулация (ПУР) на м. „Летищен комплекс-София“, район „Искър“ и парцеларен план (ПП) за нова пътна връзка от кръстовището на бул. „Брюксел” с ул. „Продан Таракчиев” до „Софийски околовръстен път”, райони Искър”, „Слатина” и „Кремиковци”.ИскърMестност НПЗ ИСКЪР-СЕВЕР - I, II, III ЧАСТ esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-TP00-2(5)_30.06.2020/SHEMA.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-TP00-2(5)_30.06.2020/ZADANIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-TP00-2(5)_30.06.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-TP00-2(5)_30.06.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-TP00-2(5)_30.06.2020/DOKLAD.pdfСХЕМА;ЗАДАНИЕ;Писмо;Проект за решение;Доклад 
jOGiVo7QcHQ=САГ16-ГР00-2509(7)САГ16-ГР00-2509(7)25.06.2020 г.Главен архитект на Столична общинаПрекратяване на производството по одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)-план за регулация и застрояване на м."Факултета" в частта му относно УПИ VIII-264,283-"за автоуслуги", кв. 129, който е изключен от обхвата на одобряване от решение № 388 по протокол № 64 от 16.04.2009 г. на СОС. Красна полянаMестност ФАКУЛТЕТА, Квартал по регулация: 129, УПИ VIII-264,283-"за автоуслуги", Идентификатор КККР (имот): 68134.1114.264 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2509(7)_25.06.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2509(7)_25.06.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2509(7)_25.06.2020/DOKLAD.pdfПисмо;Проект за решение;Доклад 
vXgJli96yoE=САГ18-ГР00-563(13)САГ18-ГР00-563(13)23.06.2020 г.Главен архитект на Столична общинаРазрешение за изработването на специализиран подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) за интегрирана екологична ферма в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 32216.2368.80, 32216.2368.81, 32216.2368.74, 32216.2368.75, 32216.2366.40, 32216.2366.41, 32216.2366.42, 32216.2367.51 и 32216.2367.52 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Иваняне, м. „Садината“, район „Банкя” и Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура в прилежащите територии – локала към път от РПМ и обслужващи линейни обекти на инженерната инфраструктура и одобряване на задание.БанкяMестност САДИНАТА, С.ИВАНЯНЕ, Идентификатор КККР (имот): 32216.2368.80, 32216.2368.81, 32216.2368.74, 32216.2368.75, 32216.2366.40, 32216.2366.41, 32216.2366.42, 32216.2367.51 и 32216.2367.52 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-563(13)_23.06.2020/PISMO MOSV.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-563(13)_23.06.2020/ZADANIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-563(13)_23.06.2020/STANOVISHTE SDVR.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-563(13)_23.06.2020/RESHENIE EO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-563(13)_23.06.2020/PROTOKOL PU.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-563(13)_23.06.2020/PISMO SRZI.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-563(13)_23.06.2020/ORGANIZACIA NA DVIJENIETO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-563(13)_23.06.2020/MOSV PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-563(13)_23.06.2020/BANKIA.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-563(13)_23.06.2020/BANKIA 1.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-563(13)_23.06.2020/API.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-563(13)_23.06.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-563(13)_23.06.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-563(13)_23.06.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-563(13)_23.06.2020/DOKLAD.pdfПисмо от директора на РИОСВ;Задание за проектиране;Становище от СДВР, отдел "Пътна полиция";Решение №СО-4-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;Протокол от ОПУ София;Писмо от директора на СРЗИ;Организация на движението;Писмо от директора на Областна дирекция "Земеделие" - София град;Писмо от кмета на район "Банкя";Писмо от кмета на с. Иваняне;Писмо от Агенция "Пътна инфраструктура";Проект за решение;Графична част;Писмо;Доклад 
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 110 записи