НомерДатаИздателОбект/ОтносноРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
RZdZvBgYbTI=САГ18-ГР00-368(12)САГ18-ГР00-368(12)18.09.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „Подмяна на водопроводи от съществуваща събирателна шахта „Турска вада“ до съществуваща облекчителна шахта над х. „Еделвайс“ и от съществуваща облекчителна шахта над х. „Еделвайс“ до х. „Трендафила“, включващо водопроводи до х. „Филхармония“ и „Почивен дом на адвокатите“, с отклонение – х. „Рудничар“, в Природен парк „Витоша“, землищата на с. Мърчаево и кв. „Бояна“, район „Витоша“ , Столична общинаВитоша esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-368(12)_18.09.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-368(12)_18.09.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-368(12)_18.09.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-368(12)_18.09.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-368(12)_18.09.2020/GR1.zifГрафична част;Доклад;Проект за решение;Писмо;Графична част 
V3xp9faGzUo=САГ19-ГР00-480(13)САГ19-ГР00-480(13)18.09.2020 г.Главен архитект на Столична общинаРазрешаване изработване на подробен устройствен план (ПУП)– парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за кабели 20KV за външно електрозахранване на обект: „Бензиностанция, газстанция, метанстанция, търговски обект и трафопост – АМ Люлин“, м. „Манилов дол“, преминаващ през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.3923.22 и 68134.3922.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), район „Овча купел“.Овча купелMестност МАНИЛОВ ДОЛ, Идентификатор КККР (имот): 68134.3923.22 и 68134.3922.34  esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-480(13)_18.09.2020/RIOSV.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-480(13)_18.09.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-480(13)_18.09.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-480(13)_18.09.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-480(13)_18.09.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-480(13)_18.09.2020/ZADANIE.pdfПисмо на директора на РИОСВ-София;Доклад;Писмо;Проект за решение;Графична част;Задание за изработване на ПУП - ПП 
lmzIIYn-xrk=САГ18-ГР00-1993(1)САГ18-ГР00-1993(1)10.09.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на Подробен устройствен план –План за регулация на м. „Овча ку-пел 2“, кв. 17, УПИ IV-213, район „Овча купел“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Овча купел 2“, в граници: улица от о.т.26 – о.т.9а – о.т.10а – о.т.12 – о.т. 14 – о.т.16б – о.т.18 – о.т.19; улица от о.т.19 – о.т.19а – о.т.20 – о.т.22а – о.т 83; улица от о.т.83 – о.т.89а; улица от о.т.89а – о.т.1а – о.т.44; ули-ца от о.т.44 – о.т.54, одобрен с Решение № 237 по протокол № 38 от 16.04.2009 г. на СОСОвча купелMестност "ОВЧА КУПЕЛ - 2", Квартал по регулация: 17, УПИ IV-213, 663, 664 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-1993(12)_10.09.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-1993(12)_10.09.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-1993(12)_10.09.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-1993(12)_10.09.2020/DOKLAD.pdfПисмо;Проект за решение;Графична част;Доклад 
3oHOsWGTu_o=САГ19-ДР00-680(11)САГ19-ДР00-680(11)20.07.2020 г.Главен архитект на Столична общинаИздаване на решение за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително № 0050/20.07.2001г. за водоползване на минерална вода, изм. и продължено с Решение № 248/05.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите с титуляр "Национална специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация" ЕАД с ЕИК 121461642, от водовземно съоръжение Сондаж № 1хг към находище на минерална вода "София-Овча купел" - изключителна държавна собственост № 80 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, предоставено от Столична община с решение № 37/04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите - безвъзмездно за ползване и управление за срок от 25 години, материализирани в ново разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващи съоръжения.  esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-DR00-680(11)_20.07.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-DR00-680(11)_20.07.2020/DOKLAD.pdfПроект за решение;Доклад 
Ug-1FDqMNiU=САГ17-ГР00-2102(18)САГ17-ГР00-2102(18)30.07.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ VІІ-416, кв. 20, м. „в.з. „Симеоново-север”, ПИ с идентификатор 68134.2040.416 по КККР на район „Витоша“, за обособяване на два нови УПИ VІІ-416 „за жс” и УПИ ХХІІ-416 „за жс”, изменение на уличната регулация на улица от о.т. 129 до о.т. 110а за създаване на нова задънена улица от о.т. 129а (нова) до о.т. 129б (нова), свързаното с това изменение на общата регулационна граница с УПИ ХVІІІ-415, кв. 20, м. „в.з. „Симеоново-север”, район „Витоша“, Столична община.ВитошаMестност В.З. СИМЕОНОВО-СЕВЕР, Квартал по регулация: 20, УПИ VII-416, Идентификатор КККР (имот): 68134.2040.416 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2102(18)_30.07.2020/R.403.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2102(18)_30.07.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2102(18)_30.07.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2102(18)_30.07.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2102(18)_30.07.2020/GR1.zifРешение на СОС;Писмо;Доклад;Проект за решение;Графична част 
OFj0yH7W32Y=САГ18-ГР00-2066(12)САГ18-ГР00-2066(12)22.07.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ХIІ-106, кв. 35, м. „кв. Симеоново”, ПИ с идентификатор 68134.2042.106, за разделянето му и създаване на два но-ви УПИ ХV-106 и УПИ ХVІ-106; изменение на плана за улична регулация на улица от о.т.47 до о.т.48 за създаване на нова задънена улица от о.т. 47а-о.т. 47б, м. „кв. Симеоново”, район „Витоша”, Столична община.ВитошаMестност КВ. СИМЕОНОВО, Квартал по регулация: 35, УПИ XII-106, Идентификатор КККР (имот): 68134.2042.106 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-2066(12)_22.07.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-2066(12)_22.07.2020/R.402.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-2066(12)_22.07.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-2066(12)_22.07.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-2066(12)_22.07.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-2066(12)_22.07.2020/GR2.zifПисмо;Решение на СОС;Проект за решение;Доклад;Графична част;Графична част 
hbxnBbN6Buw=САГ19-ГР00-541(7)САГ19-ГР00-541(7)20.07.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект изменение на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ II-1364, кв. 120, м. "с. Лозен" за създаване на нови УПИ II-1364 "за ЖС" и УПИ XXIX-1364 "за ЖС" и свързаното с това изменение на плана за регулация на контактни УПИ I-1365, УПИ VI-1361 и УПИ XXVIII-3493, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между улица от о.т. 118 до о.т. 119 за създаване на задънена улица от о.т. 118а (нова) до о.т. 118б (нова), м. "с. Лозен", район "Панчарево".ПанчаревоMестност с. Лозен, Квартал по регулация: 120, УПИ II-1364, УПИ I-1365, УПИ VI-1361 и УПИ XXVIII-3493 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-541(7)_20.07.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-541(7)_20.07.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-541(7)_20.07.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-541(7)_20.07.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdfГрафична част;Писмо;Доклад;Проект за решение 
Zf-N3IBNSg0=САГ17-ГР00-2635(29)САГ17-ГР00-2635(29)20.07.2020 г.Главен архитект на Столична общинаПроект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП - ИПР) на УПИ XI-"за озеленяване", УПИ XIII-699, заличаване на УПИ VIII-700 и изменение на плана за регулация на контактни УПИ VII-697, УПИ IX-1132 и УПИ XXVII-1135 и образуване на нови УПИ XI-"за озеленяване", УПИ XXXI-"за озеленяване", УПИ XXX- 706 "за общ. обслужване и жилища", УПИ VII-697, УПИ IX-1132, УПИ XXVII-1135 и УПИ XIII-699; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 101 до о.т. 106 по ул. "Ломско шосе" по отношение на локалното платно; заличаване на улица от о.т. 99а до о.т. 100б и обособяване на нова задънена улица от о.т. 106а до о.т. 106б (нови), кв. 7, м. "с. Волуяк", район "Връбница". Изменение на плана за застрояване с предвиждане на ново застрояване в нов УПИ XXX-706 "за общ. обслужване и жилища".ВръбницаMестност с. Волуяк, Квартал по регулация: 7, УПИ XI-"за озеленяване", УПИ XIII-699, УПИ VIII-700, УПИ VII-697, УПИ IX-1132 и УПИ XXVII-1135  esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2635(29)_20.07.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2635(29)_20.07.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2635(29)_20.07.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2635(29)_20.07.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2635(29)_20.07.2020/R.401.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2635(29)_20.07.2020/DOKLAD.pdfПисмо;Графична част;Проект за решение;Графична част;Решение на СОС;Доклад 
PDwOEldqEhg=САГ17-ДР00-496(3)САГ17-ДР00-496(3)23.04.2020 г.Главен архитект на Столична общинаПрекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м. „Дружба 1 – І и ІІ част“, в частта му относно поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.1500.2231, 68134.1500.2232, 68134.1500.2233 и 68134.1500.2234 по КККР на ра-йон „Искър“, попадащи в кв. 19 по плана, одобрен с решение № 555/28.07.2016 г. на Столичен общински съвет, отменено частично с решение № 4880/18.07.2018 г. по адм. дело № 4107/2018 г. на АССГ. ИскърMестност "ДРУЖБА 1-I И II ЧАСТ", Квартал по регулация: 19, Идентификатор КККР (имот): 68134.1500.2231; 68134.1500.2232; 68134.1500.2233; 68134.1500.2234  esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-DR00-496(3)_23.04.2020/PISMO (6).pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-DR00-496(3)_23.04.2020/RESHENIE 4880-2019.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-DR00-496(3)_23.04.2020/RESHENIE 555.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-DR00-496(3)_23.04.2020/KOPIE OT PLAN ZA ZASTROIAVANE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-DR00-496(3)_23.04.2020/PROEKT ZA RESHENIE (7).pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-DR00-496(3)_23.04.2020/DOKLAD (6).pdfПисмо;РЕШЕНИЕ 4880/18.07.2018 Г. ;РЕШЕНИЕ 555/28.07.2016 Г.;КОПИЕ ОТ ПУП - ПЗ, ПР И ПР НА Ж.К. ДРУЖБА 1/1989 Г. ;Проект за решение;Доклад 
kZTgECuoei4=САГ19-ТП00-12(32)САГ19-ТП00-12(32)16.07.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР), план за регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ), м. кв. „Абдовица“, с. Бусманци и кв. „Димитър Миленков“, район „Искър“ и парцеларен план (ПП) за трасе на отливен канал клон 412 по идеен проект на ВиК мрежите на територията на район „Искър“ и район „Слатина“ИскърMестност КВ. АБДОВИЦА, С. БУСМАНЦИ esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-12(32)_16.07.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-12(32)_16.07.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-12(32)_16.07.2020/GR3.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-12(32)_16.07.2020/GR4.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-12(32)_16.07.2020/GR5.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-12(32)_16.07.2020/GR6.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-12(32)_16.07.2020/GR7.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-12(32)_16.07.2020/GR8.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-12(32)_16.07.2020/GR10.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-12(32)_16.07.2020/GR9.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-12(32)_16.07.2020/GR11.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-12(32)_16.07.2020/R.344.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-12(32)_16.07.2020/PROEKT ZA RESHENIE..pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-12(32)_16.07.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-12(32)_16.07.2020/GR1.zifПисмо;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Решение на СОС;Проект за решение;Доклад;Графична част 
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 93 записи