НомерДатаИздателОбект/ОтносноРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
gWJVkXy2hiM=САГ16-ГР00-1323(12)САГ16-ГР00-1323(12)08.04.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ І-232 и УПИ ІІ-231 за създаване на нов УПИ ХХІІІ-259 „за жс“, кв. 2, по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.1980.259 по КККР и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 56 и о.т. 57 за създаване на нова задънена улица от о.т. 56б до о.т. 56в, м. „в.з. Симеоново-Драгалевци - I част“, район „Витоша“, Столична общинаВитошаMестност "в.з. Симеоново-Драгалевци - I част", Квартал по регулация: 2, УПИ I-232, II-231, Идентификатор КККР (имот): 68134.1980.259 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-1323(12)_08.04.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-1323(12)_08.04.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-1323(12)_08.04.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-1323(12)_08.04.2020/DOKLAD.pdfГрафична част;Проект за решение;Писмо;Доклад 
SLVDecM07Zc=САГ17-ГР00-1120(14)САГ17-ГР00-1120(14)24.03.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на м. „кв. Бояна”, кв. 65, УПИ І-486, УПИ ІІ-486, УПИ III-486, УПИ ХХІІІ-488, изменение на задънена улица от о.т. 618а - о.т. 615 - о.т. 614 до о.т.613, създаване на нови УПИ І-1255 „за жил. стр.“, УПИ ІІ-1255,1256 „за жил. стр.“, УПИ III-1275, „за жил. стр.“ и свързаното с това изменение на УПИ ХХVІІІ „за озеленяване и паркова експозиция” и УПИ ХХІХ „за озеленяване”, кв. 65, м. „кв. Бояна”, район „Витоша”.ВитошаMестност КВ. БОЯНА, Квартал по регулация: 65, УПИ І-486, ІІ-486, III-486, ХХІІІ-488, XXVIII "за озеленяване и паркова експозиция", XXIX "за озеленяване", Идентификатор КККР (имот): 68134.1942.1255, 68134.1942.1256, 68134.1942.1275 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1120(14)_24.03.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1120(14)_24.03.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1120(14)_24.03.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1120(14)_24.03.2020/DOKLAD.pdfГрафична част;Писмо;Проект за решение;Доклад 
1g1fFagiKNk=САГ16-ГР00-2576(9)САГ16-ГР00-2576(9)18.03.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ VІ-159, кв. 28, ПИ с идентификатори 68134.2043.4081 и 68134.2043.4082, създаване на нови УПИ VI-4081 „за жс” и УПИ XXVIII-4082 „за жс”, кв.28 и изменение на плана за улична регулация между о.т. 320 и о.т. 321 за създаване на нова задънена улица от о.т. 320а до о.т. 320б, м. „в.з. Симеоново - север”, район „Витоша“, Столична община. ВитошаMестност Симеоново-Север, Квартал по регулация: 28, УПИ VI-159, Идентификатор КККР (имот): 68134.2043.4081, 68134.2043.4082 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-2576(9)_18.03.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-2576(9)_18.03.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-2576(9)_18.03.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-2576(9)_18.03.2020/DOKLAD.pdfГрафична част;Проект за решение;Писмо;Доклад 
dJWsi1lVktg=САГ19-ГР00-2749(7)САГ19-ГР00-2749(7)18.03.2020 г.Главен архитект на Столична общинаПлан за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ II-205,206-„за жс и тп“ и УПИ XIII-206,207-„за жс“, кв. 93-б, м. „ж.к. Красно село – Стрелбище урб. бл. 32” (ПИ с идентификатори 68134.1003.205, 68134.1003.206 и 68134.1003.207), район „Триадица“, представляващ не-разделна част от плана за регулация и застрояване на м. „ж.к. Красно село – Стрелбище урб. бл. 32”, одобрен с pешение № 490 по протокол № 66/24.07.2014 г. на Столичния общински съветТриадицаMестност "Ж.К. КРАСНО СЕЛО - СТРЕЛБИЩЕ - УРБ. БЛОК 32", Квартал по регулация: 93-Б, Идентификатор КККР (имот): 68134.1003.205, 68134.1003.206, 68134.1003.207 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-2779(7)_18.03.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-2779(7)_18.03.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-2779(7)_18.03.2020/PROEKT ZA RE[SHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-2779(7)_18.03.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-2779(7)_18.03.2020/DOKLAD.pdfГрафична част;Графична част;Проект за решение;Писмо;Доклад 
6FtHTXTzmnM=САГ18-ГР00-2465(13)САГ18-ГР00-2465(13)16.03.2020 г.Главен архитект на Столична общинаДопускане устройството и застрояването преди 2020 г. въз основа на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.8725.113 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на район „Кремиковци“, местност „Могилата“, район „Кремиковци“, попадащ в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие.КремиковциMестност МОГИЛАТА, Идентификатор КККР (имот): 68134.8725.113 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-2465(13)_16.03.2020/SKICA-PREDLOJENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-2465(13)_16.03.2020/TEHNICHESKO ZADANIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-2465(13)_16.03.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-2465(13)_16.03.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-GR00-2465(13)_16.03.2020/DOKLAD.pdfСКИЦА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ;ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ;Проект за решение;Писмо;Доклад 
FvWTSapuYHQ=САГ19-ГР00-775(9)САГ19-ГР00-775(9)12.03.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за ре-гулация (ПР) на УПИ VII-535,2284, кв. 192, м. „Надежда част 2б“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. „Надежда 2а и 2б“, район „Надежда”, одобрен с Решение № 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС и ИПР на контактен УПИ VI-533, кв. 192, м. „Надежда част 2б“.НадеждаMестност "НАДЕЖДА ЧАСТ 2Б", Квартал по регулация: 192, УПИ VII-535, 2284 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-775(9)_12.03.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-775(9)_12.03.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-775(9)_12.03.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-775(9)_12.03.2020/DOKLAD.pdfГрафична част;Проект за решение;Писмо;Доклад 
z5nBXBsfd1A=САГ16-ГР00-942(23)САГ16-ГР00-942(23)10.03.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на подробен устройствен план – изменение план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Изток - м. „Къро“, район „Младост”- СО, съгласно посоченият обхват: Нов квартал 12, нови УПИ II-414 „за жилищно строи-телство“, УПИ III-414 „за обществено обслужване“, УПИ IX-9668 „за жи-лищно строителство“; нов квартал 12а, нови УПИ I-1647 „за жилища и офиси“, УПИ II-414 „за общ. обсл.“, УПИ IV-„за тп“; нова улица между о.т.300 - о.т.311, задънена улица от о.т.304 до о.т.304а, заличаване на задъ-нена улица между о.т.21ж - о.т.21г., като по отношение на ИПРЗ на нов УПИ ІІ-414 „за жилищно строителство“, кв. 12 (нов), нов УПИ ІІ-414 „за общ. обсл.“ и нов УПИ III-414 „за общ. обсл.“, кв. 12а (нов) и улица от о.т.304 - о.т.305 - о.т.306 - о.т.307 - о.т.308 - о.т.309 - о.т.310 - о.т.311, производството продължава да бъде висящо. МладостMестност КЪРО, Квартал по регулация: 12 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-942(23)_10.03.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-942(23)_10.03.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-942(23)_10.03.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-942(23)_10.03.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-942(23)_10.03.2020/DOKLAD.pdfГрафична част;Графична част;Проект за решение;Писмо;Доклад 
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eзаписи на страница1 - 7 от 7 записи