НомерДатаИздателОбект/ОтносноРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
v8k9084Nouc=САГ16-ГР00-1992(12)САГ16-ГР00-1992(12)19.02.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица при о.т. 53 – промяна на профила, откриване на нова улица от о.т. 54а (нова) - о.т. 54б (нова) - 54в (нова) до о.т. 54г (нова) и създаване на задънена улица от о.т. 54г (нова) до о.т. 54д (нова); план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатори 02659.2276.1, 02659.2275.13 и 02659.2192.687 по КККР на гр. Банкя, създаване на УПИ XXXV-1,687 „за ЖС”, УПИ XXXVI-1 „за ЖС”, УПИ XXXVII-1 „за ЖС”, УПИ XXXVIII-1 „за ЖС”, УПИ XXXIX-1 „за ЖС”, УПИ XL-1 „за ЖС” и УПИ XLI-1 „за ЖС” от кв. 19 и УПИ I-13 „за ЖС”, УПИ II-13 „за ЖС”, УПИ III-13 „за ЖС”, УПИ IV-13 „за ЖС” и УПИ V-13 „за ЖС” от нов кв. 8б, м. „кв. Михайлово”, район „Банкя”.БанкяMестност "КВ. МИХАЙЛОВО", Квартал по регулация: 19 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-1992(12)_19.02.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-1992(12)_19.02.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-1992(12)_19.02.2020/proekt za reshenie.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-1992(12)_19.02.2020/pismo.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-1992(12)_19.02.2020/doklad.pdfГрафична част;Графична част;Проект за решение;Писмо;Доклад 
xJwqGI5XHcc=САГ17-ГР00-1348САГ17-ГР00-134818.02.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ (ИПУР) - ПРОМЯНА НА ПРОФИЛА НА СЪЩЕСТВУВАЩА УЛИЦА МЕЖДУ О.Т. 192 ДО О.Т. 193И СЪЗДАВАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩА ЗАДЪНЕНА УЛИЦА С ОБРЪЩАЛО ОТ О.Т. 192А ДО О.Т. 192Б (НОВИ) И ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПРЗ) ЗА НОВИ УПИ I-2 "ЗА ЖС", УПИ II-2 "ЗА ЖС", УПИ III-2 "ЗА ЖС" И УПИ IV-2 "ЗА ЖС" ОТ КВ. 48 ПО ПЛАНА НА С. ЖЕЛЯВА, РАЙОН КРЕМИКОВЦИ КремиковциMестност ЖЕЛЯВА, Квартал по регулация: 48 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1348_18.02.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1348_18.02.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1348_18.02.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1348_18.02.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1348_18.02.2020/DOKLAD.pdfГрафична част;Графична част;Проект за решение;Писмо;Доклад 
3UwzGtc0Pf8=САГ19-ГР00-1461(6)САГ19-ГР00-1461(6)18.02.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ (ПР) НА УПИ II-296, КВ. 120, М. "БУЛ. СЛУВНИЦА-ЛЮЛИН 10 М.Р.", РАЙОН ЛЮЛИН, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА М. "БУЛ. СЛУВНИЦА-ЛЮЛИН 10 М.Р.", В ГРАНИЦИ: БУЛ. "СЛИВНИЦА", БУЛ."ПЕТЪР ДЕТЕРЛИЕВ", УЛ. "ГЕН. ВЛАДИМИР ДИНЧЕВ" И БУЛ. "ЛУИ ПАСТЬОР", ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ N 396 ПО ПРОТОКОЛ N64 ОТ 26.06.2014 Г. НА СОСЛюлинMестност "БУЛ. СЛИВНИЦА-ЛЮЛИН 10 М.Р.", Квартал по регулация: 120, УПИ II-296 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-1461(6)_18.02.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-1461(6)_18.02.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-1461(6)_18.02.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-1461(6)_18.02.2020/DOKLAD.pdfГрафична част;Проект за решение;Писмо;Доклад 
Hizxjtt20hc=САГ19-ТП00-316(1)САГ19-ТП00-316(1)04.02.2020 г.Главен архитект на Столична общинаДопускане устройството и застрояването преди 2025 г. въз основа на ПУП в землището на кв. „Бенковски“, район „Сердика” на имоти, попадащи в те-ритория, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие – „Смф2д“ и Разрешаване изработване на подробен устройствен план – План за регулация (ПР), План за улична регулация (ПУР), Парцеларен план, Из-менение на план за регулация (ИПР) на УПИ II-„за инженерна инфраструк-тура и улица”, кв. 94а и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 2 до о.т. 32 по плана за регулация на м. „кв. Бенковски” за обезпечаване с подробен устройствен план на главен канализационен клон I от територи-ята на „п.з. Илиянци-изток” до помпена станция, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.519.526 по КККР, кв. „Бенковски”, район „Сердика”, до моста на „Северна скоростна тангента” над река „Владайска“.СердикаMестност КВ. БЕНКОВСКИ, Квартал по регулация: 94А, Идентификатор КККР (имот): 68134.519.526 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-316(1)_04.02.2020/ZADANIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-316(1)_04.02.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-316(1)_04.02.2020/PROEKT ZA RESHENIE (2).pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-316(1)_04.02.2020/PISMO (2).pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-TP00-316(1)_04.02.2020/DOKLAD (2).pdfЗадание;Графична част;Проект за решение;Писмо;Доклад 
hHsGufHXeLE=САГ19-ГР00-1272(1)САГ19-ГР00-1272(1)03.02.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ XІX-2052-„за обществено обслужване“ (проектен УПИ ХІХ-1688, общ.-„за обществено обслужване“), кв. 306, м. „ж.к. Красно село – Плавате-лен канал – Север”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Красно село – Плавателен канал - Север” в граници: бул. „Тодор Каблешков“, бул. „Братя Бъкстон“, бул. „Цар Борис ІІІ“, бул. „Гоце Делчев“ и бул. „Стефан Тошев“, район „Красно село”, одоб-рен с Решение № 187 по протокол № 38 от 11.04.2013 г. на СОС. Красно селоMестност Ж.К. КРАСНО СЕЛО - ПЛАВАТЕЛЕН КАНАЛ - СЕВЕР, Квартал по регулация: 306, УПИ XIX-2052 "ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ" esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-1272(1)_03.02.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-1272(1)_03.02.2020/PROEKT ZA RESHENIE (2).pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-1272(1)_03.02.2020/PISMO (2).pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-1272(1)_03.02.2020/DOKLAD (2).pdfГрафична част;Проект за решение;Писмо;Доклад 
Bd5cUPb0z5I=САГ16-ГР00-2245(8)САГ16-ГР00-2245(8)31.01.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 11884.5964.403 от КККР на с. Войнеговци, район „Нови Искър“, за създаване на нов УПИ ІІІ-403-„за вилно строителство“ и нова улица по о.т.165 – о.т.165а – о.т.165б – о.т.165в – о.т.165г, кв. 20а, м. „в.з.Русия, с.Войнеговци“, район „Нови Искър”, Столична община. Нови ИскърMестност В.З. РУСИЯ, Квартал по регулация: 20а, Идентификатор КККР (имот): 11884.5964.403 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2245(8)_31.01.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2245(8)_31.01.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2245(8)_31.01.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2245(8)_31.01.2020/DOKLAD.pdfГрафична част;Проект за решение;Писмо;Доклад 
qU2WQslf4gE=САГ19-ГР00-103(6)САГ19-ГР00-103(6)30.01.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ ІV-1417, 2069, 2070, 2071, 2073, 2074 „за ЖС, офиси, магазини и ПГ“, кв. 12в, м. „Суха река - запад”, район „Подуяне”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад”, одобрен с Решение № 325 по протокол № 42, т. 2 от 27.06.2013 г. на СОС.ПодуянеMестност "СУХА РЕКА-ЗАПАД", Квартал по регулация: 12В, УПИ IV-1471,2069,2070,2071,2073,2074 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-103(6)_30.01.2020/IZVADKA.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-103(6)_30.01.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-103(6)_30.01.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-103(6)_30.01.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-103(6)_30.01.2020/PISMO.pdfИзвадка от ПУП-ПЗ;Графична част;Проект за решение;Доклад;Писмо 
WGkXL35Z8VU=САГ19-ГР00-1973(4)САГ19-ГР00-1973(4)30.01.2020 г.Главен архитект на Столична общинаOдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ I-387,388,390, кв. 15, м. „Надежда 1a“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. „Надежда 1a“, район „Надежда”, одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2015 г. на СОС.НадеждаMестност НАДЕЖДА ЧАСТ 1А, Квартал по регулация: 15, УПИ I-387,388,390 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-1973(4)_30.01.2020/IZVADKA.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-1973(4)_30.01.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-1973(4)_30.01.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-1973(4)_30.01.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-1973(4)_30.01.2020/PISMO.pdfИзвадка от ПУП-ПЗ;Графична част;Проект за решение;Доклад;Писмо 
QDh4mOw5Qro=САГ17-ГР00-2498(20)САГ17-ГР00-2498(20)29.01.2020 г.Главен архитект на Столична общинаOдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) от о. т. 401г (съществуваща) до о. т. 401д (нова). План за регулация и застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.6722.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за образуване на нов УПИ VI-9 „за автосервиз, офис и жилища”, кв. 1, м. „Градина-Изток”, район „Панчарево”.ПанчаревоMестност ГРАДИНА - ИЗТОК, Квартал по регулация: 1, УПИ VI-9, Идентификатор КККР (имот): 68134.6722.9 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2498(20)_29.01.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2498(20)_29.01.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2498(20)_29.01.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2498(20)_29.01.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-2498(20)_29.01.2020/PISMO.pdfГрафична част;Графична част;Проект за решение;Доклад;Писмо 
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eзаписи на страница1 - 9 от 9 записи