НомерДатаИздателОбект/ОтносноРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
fGZmDzF2ivU= САГ21-ДР00-135(18) САГ21-ДР00-135(18)18.06.2021 г.Главен архитект на Столична общинаИзменение на т. 2 от решение № 238 по протокол № 32/22.04.2021 г. на Столичен общински съвет, с което е дадено съгласие за поставяне на паметник на Удроу Уилсън. ОборищеКвартал по регулация: 7б, УПИ II, Идентификатор КККР (имот): 68134.402.51, Планоснимачен район: Централна градска част - район Оборище, Планоснимачен № 1 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21DR00-135(8)/ДОКЛАД.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21DR00-135(8)/SAG21-DR00-135-18-18.06.2021.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21DR00-135(8)/Acrobat Document.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21DR00-135(8)/РЕШЕНИЕ.pdfДоклад;Писмо;Писмо АПБ;Проект за решение 
MXiHMGpwk7o=САГ16-ГР00-1937(18)САГ16-ГР00-1937(18)15.06.2021 г.Главен архитект на Столична общинаOдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)- изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 12 и о.т. 13. Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ IX-522 и УПИ ІІІ – за озел. за образуване на нов УПИ IX-522 „за жс“ и нов УПИ ІІІ - за озелен., кв. 51, м. „Зона за отдих-Панчарево”, район „Панчарево” и изменение на план за застрояване (ИПЗ) на УПИ IX-522, кв. 51, м. „Зона за отдих-Панчарево”, район „Панчарево”.ПанчаревоКвартал по регулация: 51, УПИ III,IX - 522, Идентификатор КККР (имот): 55419.6706.522, Планоснимачен район: С. Панчарево, Планоснимачен № 522, Адрес ул. Самоковско шосе № 162, кв. в.з. Градище esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-1937_15.06.2021/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-1937_15.06.2021/ПИСМО С ПРИЛОЖЕНИЕ САГ16-ГР00-1932-18-15.05.2021.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-1937_15.06.2021/Доклад.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-1937_15.06.2021/Проект-решение.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-1937_15.06.2021/GR1.zifГрафична част;Писмо;Доклад;Проект за решение;Графична част 
bmbDD7huT0k=САГ16-ГР00-3305САГ16-ГР00-330515.06.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване на поземлени имоти (ПИ) с кадастрални идентификатори (КИ) 11884.5599.18, 11884.5599.19, 11884.5599.24 и 11884.5599.33 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Войняговци, район „Нови Искър“-СО за създаване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) III-18,19,24,33-„за жилищни функции“ и нова улица по о.т.70а – о.т.70в – о.т.70г – о.т.70д от кв. 32а, м. „с. Войняговци“, район „Нови Искър“-СО.Нови ИскърИдентификатор КККР (имот): 11884.5599.18, Планоснимачен район: С. Войняговци, Планоснимачен № 281 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3305_15.06.2021/Проект на подробен устройствен план2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3305_15.06.2021/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3305_15.06.2021/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3305_15.06.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3305_15.06.2021/Проект на подробен устройствен план 1.zifГрафична част;Доклад;Писмо;Проект за решение;Графична част 
brb2ZphhBs8=САГ21-ГР00-12(4)САГ21-ГР00-12(4)07.06.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ I-44,369,501,502, кв. 42, м. „ж.к. Люлин 3 мр“ район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Люлин 3 мр”, в граници: бул. „Царица Йоана”, бул. „Добринова скала”, ул. „Захари Стоянов” и бул. „Панчо Владигеров”, одобрен с Решение № 412 по протокол № 21/19.07.2012 г. на СОСЛюлинMестност Ж.К. ЛЮЛИН-3 М.Р., Квартал по регулация: 42, УПИ I- 44,369,501,502, Идентификатор КККР (имот): 68134.4361.502, 68134.4361.369, 68134.4361.44, 68134.4361.501, Планоснимачен район: Модерно предградие - кв.Обеля 3-та част - 1 том, Планоснимачен № 118,2456,2635 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-12_07.06.2021/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-12_07.06.2021/ПИСМО С ПРИЛОЖЕНИЕ САГ21-ГР00-12-4-07.06.2021.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-12_07.06.2021/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-12_07.06.2021/IZVADKA PR.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-12_07.06.2021/IZVADKA PRZ.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-12_07.06.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdfДоклад;Писмо;Графична част;Извадка ПР;Извадка ПРЗ;Проект за решение 
Q9uzsA6cHrs=САГ17-ГР00-446(21)САГ17-ГР00-446(21)07.06.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ VI-105, 120, 1401, 557 и изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ IX „за озеленяване“, кв. 13, м. „ж.к. Овча купел 2“, район „Овча купел”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Овча купел 2“ в граници: улица от о.т. 26-о.т. 9а-о.т. 10а-о.т. 12-о.т. 14-о.т. 16б-о.т. 18 до о.т. 19; улица от о.т. 19-о.т. 19а-о.т. 20-о.т. 22а до о.т. 83; улица от о.т. 83-о.т. 89а; улица от 89а-о.т. 1а до о.т. 44; улица от о.т. 44 до о.т. 54, одобрен с Решение на СОС № 237 по протокол № 38 от 16.04.2009 гОвча купелMестност ОВЧА КУПЕЛ 2, Квартал по регулация: 13,14, УПИ VI-105, 120, 1401, 557 и УПИ IX, Идентификатор КККР (имот): 68134.4333.105, 68134.4333.120, Планоснимачен район: Ж.к. Овча купел 2,Кв. Барите 1-ва част, Планоснимачен № 105,120,1237,332,337,537,562,565,566,831,893 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-GR00-446_07.06.2021/ПИСМО С ПРИЛОЖЕНИЕ САГ17-ГР00-446-21-07.06.2021.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-GR00-446_07.06.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-GR00-446_07.06.2021/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-GR00-446_07.06.2021/IZVADKA PR.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-GR00-446_07.06.2021/IZVADKA PRZ.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-GR00-446_07.06.2021/DOKLAD.pdfПисмо;Проект за решение;Графична част;Извадка от ПР;Извадка от ПРЗ;Доклад 
2fl5uzRjdFw=САГ16-ГР00-3625(20)САГ16-ГР00-3625(20)09.06.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ІХ „за озеленяване“ и УПИ ІV-1539,1634,1759 „за производствена дейност“, кв. 91а, м. „с. Владая“, ПИ с идентификатори 11394.1798.3587 и 11394.1798.3588 по КККР на район „Витоша“, създаване на нови УПИ XIII-3587„за семеен хотел“ и УПИ XII-3588 „за семеен хотел“, създаване на нова задънена улица от о.т.724 до о.т. 724д (нова), м. „с. Владая“, район „Витоша“ и план-схеми (ПС) част ВиК в обхвата на проекта.ВитошаКвартал по регулация: 91А, УПИ ІХ „за озеленяване“ и УПИ ІV-1539,1634,1759 „за производствена дейност“, Идентификатор КККР (имот): 11394.1798.3587, 11394.1798.3588 , Планоснимачен район: С. Владая esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3625(20)_04.06.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3625(20)_04.06.2021/ПИСМО С ПРИЛОЖЕНИЕ САГ16-ГР00-3625-20-01.06.2021.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3625(20)_04.06.2021/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3625(20)_04.06.2021/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3625(20)_04.06.2021/GR4.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3625(20)_04.06.2021/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3625(20)_04.06.2021/GR3.zifПроект за решение;Писмо;Графична част;Графична част;Графична част;Доклад;Графична част 
PKDWNRwjLEw=САГ18-ГР00-2287(13)САГ18-ГР00-2287(13)04.06.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица между о.т. 91 и о.т. 92; откриване на задънена улица от о.т.91а (нова) до о.т.91б (нова); изменение границите на УПИ II-159 и разделянето му за създаване на нови УПИ II-832 „за жс” и УПИ ХХІІ-832 ,,за жс”; съвместяване на регулационните линии с имотните граници по одобрената кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и наложеното от това изменение границите на контактни УПИ І-158 и УПИ ХVІ-158, кв. 31, м. ,,с. Панчарево”, район ,,Панчарево”ПанчаревоMестност с. Панчарево, Квартал по регулация: 31, УПИ II - 159, Идентификатор КККР (имот): 55419.6706.832, Планоснимачен район: С. Панчарево, Планоснимачен № 832, Адрес ул. Риляник № 17 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-2287(13)_04.06.2021/ПИСМО С ПРИЛОЖЕНИЕ САГ18-ГР00-2287-13-04.06.2021.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-2287(13)_04.06.2021/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-2287(13)_04.06.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-2287(13)_04.06.2021/GR1.zifПисмо;Доклад;Проект за решение;Графична част 
xHq2jDrY96Q=САГ20-ГР00-846(7)САГ20-ГР00-846(7)04.06.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за образуване на УПИ VI-71,72, кв. 122, м. „Бул. Сливница-Люлин 10 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Бул. Сливница-Люлин 10 мр”, в граници: бул. „Сливница”, бул. „Петър Дертлиев”, ул. „Ген. Владимир Динчев” и бул. „Луи Пастьор”, одобрен с Решение № 396 по протокол № 64 от 26.06.2014 г. на СОСЛюлинMестност БУЛ. СЛИВНИЦА - ЛЮЛИН 10 М.Р., Квартал по регулация: 122, Идентификатор КККР (имот): 68134.4359.71, 68134.4359.70, Планоснимачен район: Модерно предградие - кв.Обеля 3-та част - 3 том, Планоснимачен № 202,804, Адрес бул. Сливница № 3, кв. ж.к. Люлин esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-846(7)_04.06.2021/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-846(7)_04.06.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-846(7)_04.06.2021/Izvadka PR.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-846(7)_04.06.2021/Izvadka PZ.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-846(7)_04.06.2021/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-846(7)_04.06.2021/ПИСМО С ПРИЛОЖЕНИЕ САГ20-ГР00-846-7-04.06.2021(4).pdfГрафична част;Проект за решение;Извадка от ПР;Извадка от ПЗ;Доклад;Писмо 
2M8VkDdAd0A=САГ16-ТП00-313(21)САГ16-ТП00-313(21)03.06.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) –изменение на плана за регулация (ИПР) на част от локалното платно на „Северна скоростна тангента“ за създаване на нова транспортна връзка от о.т.73 до о.т.73ж и преномерирането на УПИ IX-за озеленяване от кв. 7 в УПИ I-за озеленяване в кв. 7а /нов/, м. НПЗ „Илиянци-запад“, район „Надежда“НадеждаMестност НПЗ ИЛИЯНЦИ-ЗАПАД, Квартал по регулация: 7, УПИ IX, Идентификатор КККР (имот): 68134.1369.2105, 68134.1369.2005, 68134.1369.2179, 68134.1369.2288, 68134.1369.550, 68134.1369.547, 68134.1369.2006, 68134.1369.2011, Планоснимачен район: Илиенци с индустриална зона, Планоснимачен № 547,550,692 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-TP00-313(21)_03.06.2021/ПИСМО С ПРИЛОЖЕНИЕ САГ16-ТП00-313-21-03.06.2021,.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-TP00-313(21)_03.06.2021/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-TP00-313(21)_03.06.2021/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-TP00-313(21)_03.06.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdfПисмо;Графична част;Доклад;Проект за решение 
kkg4xvBGIrI=САГ18-ГР00-2594(9)САГ18-ГР00-2594(9)03.06.2021 г.Главен архитект на Столична общинаДопускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлени имоти с идентификатори 68134.3997.2 и 68134.3997.3 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на район „Овча купел“, кв. „Суходол“, м. „Куртов валог”, район „Овча купел”, попадащ в територия, отредена с ОУП на СО, приет с Решение на Министерски съвет № 960/16.12.2009 г. за далекоперспективно развитие.Овча купелMестност кв. „Суходол“, м. „Куртов валог”, Идентификатор КККР (имот): 68134.3997.2, 68134.3997.3 , Планоснимачен район: Кв. Суходол, Планоснимачен № 1112,1161,920 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-2594_03.06.2021/ПИСМО С ПРИЛОЖЕНИЕ САГ18-ГР00-2594-9-03.06.2021(1).pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-2594_03.06.2021/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-2594_03.06.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-2594_03.06.2021/DEKLARACII cl 15 ZUZSO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-2594_03.06.2021/ZADANIQ PUP.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-2594_03.06.2021/DOKLAD.pdfПисмо;Графична част;Проект за решение;Декларации по чл. 15 от ЗУСЗО;Задания;Доклад 
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 112 записи