НомерДатаИздателОбект/ОтносноРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
OyuiCYgLNcQ=САГ19-ТП00-392(23)САГ19-ТП00-392(23)02.03.2021 г.Главен архитект на Столична общинаПУП – ИПР на м. „Околовръстен път“, м. „Детски град“ и на м. „Отреждане на терен в м. Панчарево-Детски град“ и ПР на ул. „Михаил Греков“, район „Младост“ и район „Панчарево“ в териториален обхват: трасе на ул. „Михаил Греков“ по приетия ПКТП и одобряване на задание.   esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-392_02.03.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-392_02.03.2021/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-392_02.03.2021/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-392_02.03.2021/RIOSV.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-392_02.03.2021/ZADANIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-392_02.03.2021/DOKLAD.pdfПроект за решение;Писмо;Графична част;РИОСВ;ЗАДАНИЕ;Доклад 
TR6nXkzwXJs=САГ20-ГР00-2546(1)САГ20-ГР00-2546(1)23.02.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ X-34,794, кв. 23б, м. „ж.к. Люлин 2 м.р.“, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Люлин 2 м.р.“ в граници: бул. „Царица Йоана”, бул. „Добринова скала”, ул. „Проф. Александър Станишев” и бул. „Панчо Владигеров”, одобрен с Решение № 413 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.ЛюлинMестност ЛЮЛИН- 2 М.Р., УПИ X - 34, Идентификатор КККР (имот): 68134.4356.34, Планоснимачен район: Модерно предградие - кв.Обеля 3-та част - 1 том, Планоснимачен № 2490 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-2546_2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-2546_2020/Pismo.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-2546_2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-2546_2020/RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-2546_2020/Izvadka PRZ.jpg.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-2546_2020/izvadka pr1.pdfДоклад;Писмо;Графична част;Проект за решение;Извадка ПРЗ;Извадка ПР 
7WSTD2y_hm4=САГ21-ДР00-394САГ21-ДР00-39418.02.2021 г.Главен архитект на Столична общинаПриемане от Столичния общински съвет на проект на Урбанистична концепция за градско обновяване с участието на местните общности „Зелен коридор на здравето“ в район „Надежда“ - СО  esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-DR00-394_18.02.2021/proekt za reshenie.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-DR00-394_18.02.2021/SAG21-DR00-394_18.02.2021.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-DR00-394_18.02.2021/zelen koridor.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-DR00-394_18.02.2021/prilojenie.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-DR00-394_18.02.2021/doklad.pdfПроект за решение;ПИСМО;ЗЕЛЕН КОРИДОР ;Приложение;Доклад 
q-DtQzk2ZKI=САГ20-ДР00-331(4)САГ20-ДР00-331(4)13.01.2021 г.Главен архитект на Столична общинаДаване на съгласие на Кмета на Столична община да предприеме действия пред Министерство на околната среда и водите чрез писмено заявление за безвъзмездно предоставяне за ползване и управление, за срок от 25 години, на обособен участък "София-запад" от находище на минерални води № 102 "Район "Софийска котловина" - изключителна държавна собственост по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водитеНови Искър esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-DR00-331(4)_13.01.2021/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-DR00-331(4)_13.01.2021/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-DR00-331(4)_13.01.2021/SPISAK.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-DR00-331(4)_13.01.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-DR00-331(4)_13.01.2021/Mineralni-vodi-SO_Prostranstven-model.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-DR00-331(4)_13.01.2021/R.65.pdfПисмо;Доклад;Списък на находищата на минерални води - ИДС;Проект за решение;Стратегия (пространствен модел) за използване на хидротермалните ресурси на територията на Столична община;Решение на СОС 
fz_y6mIWrQM=САГ18-ГР00-134(31)САГ18-ГР00-134(31)21.01.2021 г.Главен архитект на Столична общинаПроект за подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ V-26, УПИ VІ-26, УПИ VІІ-26, УПИ VІІІ-"СНС" и УПИ ІХ-"СНС" от кв. 2; ПИ с идентификатори 11884.5615.26, 11884.5615.56, 11884.5615.232, 11884.5615.239, 11884.5594.434 по КККР; изменение на плана за улична регулация за отпадане на улица по о.т.3 – о.т.4; промяна профила на улица по о.т.2 – о.т.3 – о.т.14; промяна профила на улица по о.т.4н – о.т.4и – о.т.6 – о.т.9, м. „с. Войняговци“, район „Нови Искър“ за създаване на нови УПИ V-26-„за жилищно строителство“, УПИ VІ-26-„за жилищно строителство“, УПИ VІІ-26-„жилищно строителство“, УПИ VІІІ-26-„за жилищно строителство“ от кв. 2 нов и свързаното с това изменение на плана за регулация на УПИ I-25 и УПИ III-23 от нов кв. 2; създаване на нови УПИ ІІІ-232-„за обществено обслужване“, УПИ ІV-56-„за обществено обслужване“, УПИ V-239-„за жилищно строителство“ и свързаното с това изменение на вътрешно-регулационна линия за УПИ ІІ-434- „за жилищно строителство“ от нов кв.2б, м. „с. Войняговци“, район „Нови Искър”-СО.Нови ИскърMестност с. Войняговци, Квартал по регулация: 2, 2б, УПИ V-26, УПИ VІ-26, УПИ VІІ-26, УПИ VІІІ-"СНС", УПИ ІХ-"СНС",УПИ І-25, УПИ ІІІ-23 и УПИ ІІ-434- „за жилищно строителство“ , Идентификатор КККР (имот): 11884.5615.26, 11884.5615.56, 11884.5615.232, 11884.5615.239, 11884.5594.434, Планоснимачен район: С. Войняговци, Планоснимачен № 26 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-134(31)_21.01.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-134(31)_21.01.2021/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-134(31)_21.01.2021/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-134(31)_21.01.2021/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-134(31)_21.01.2021/GR1.zifПроект за решение;Графична част;Писмо;Доклад;Графична част 
NnTQ4WSico0=САГ16-ГР00-2886(28)САГ16-ГР00-2886(28)20.01.2021 г.Главен архитект на Столична общинаПроект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) на УПИ VІІ-777 и УПИ ІХ-803 за създаване на нов УПИ VІІ-4601,4602-„за ЖС и ПГ”, изменение на план за регулация на контактни УПИ І-„общ.” и УПИ VІ-769А, кв. 54, м. „кв. Обеля - 25а-стар”, ПИ с идентификатори 68134.2818.4601 и 68134.2818.4602 по КККР и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) по о.т. 71 до о.т. 72, район „Връбница“.ВръбницаMестност КВ. ОБЕЛЯ - 25А - СТАР, Квартал по регулация: 54, УПИ VІІ-777 и УПИ ІХ-803, контактни УПИ І-„общ.” и УПИ VІ-769А, Идентификатор КККР (имот): 68134.2818.4601 , Планоснимачен район: Модерно предградие - кв.Обеля 1-ва част, Планоснимачен № 2074,777 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-2886(28)_20.01.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-2886(28)_20.01.2021/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-2886(28)_20.01.2021/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-2886(28)_20.01.2021/PISMO.pdfПроект за решение;Доклад;Графична част;Писмо 
KUw91EOBQH4=САГ20-ГР00-1969(3)САГ20-ГР00-1969(3)15.01.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ V-646 „за обществено обслужване”, кв. 25, м. „Младост 1”, район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 1”, одобрен с Решение № 551 по протокол № 45/29.07.2009 г. на Столичния общински съвет.МладостMестност "МЛАДОСТ 1", Квартал по регулация: 25, УПИ V-646 „за обществено обслужване”, Идентификатор КККР (имот): 68134.4082.646, Планоснимачен район: Южна градска територия 2-ра част, Планоснимачен № 3780 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-1969(3)_15.01.2021/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-1969(3)_15.01.2021/PR.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-1969(3)_15.01.2021/PZ.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-1969(3)_15.01.2021/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-1969(3)_15.01.2021/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-1969(3)_15.01.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdfГрафична част;Извадка от ПР;Извадка от ПЗ;Доклад;Писмо;Проект за решение 
SDgEPeSwhVU=САГ19-ГР00-2439(6)САГ19-ГР00-2439(6)08.01.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване проект за подробен устройствен план (ПУП)-изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XXV-3263,3264 „за ЖС“, кв. 42А, ,,в.з. Косанин дол”, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6915.3289 кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за създаване на но-ви УПИ XXV-3289 ,,за ЖС“ и УПИ XXVIII-3289 ,,за ЖС“; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 81в до о.т. 80 и план за улична регулация (ПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т. 80а (нова) до о.т. 80б (нова), м. ,,в.з. Косанин дол”, район ,,Панчарево”.ПанчаревоMестност В.З. КОСАНИН ДОЛ, Квартал по регулация: 42А, УПИ XXV-3263,3264 „за ЖС“, Идентификатор КККР (имот): 04234.6915.3289 , Планоснимачен район: План на новообразуваните имоти - Косанин дол, Планоснимачен № 2929,745, Адрес ул. Скални мостове № 31, кв. в.з. Косанин дол esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-GR00-2439(6)_08.01.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-GR00-2439(6)_08.01.2021/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-GR00-2439(6)_08.01.2021/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-GR00-2439(6)_08.01.2021/GR1.zifПроект за решение;Писмо;Доклад;Графична част 
pf7l3qGsDcU=САГ20-ГР00-1677(3)САГ20-ГР00-1677(3)08.01.2021 г.Главен архитект на Столична общинаРазрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за трасе на въздушен електропровод за обект: „ВЛ 110 кV от ст. № 44 на ВЛ 110 кV „Курило – Металургична” до нова подстанция за захранване на Индустриален парк „Челопечене”, район „Кремиковци”– Столична община.Кремиковци esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-1677(3)_08.01.2021/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-1677(3)_08.01.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-1677(3)_08.01.2021/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-1677(3)_08.01.2021/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG20-GR00-1677(3)_08.01.2021/PISMO.pdfГрафична част;Проект за решение;Графична част;Доклад;Писмо 
Rh8ATiWSDhM=САГ19-ГР00-708(4)САГ19-ГР00-708(4)21.12.2020 г.Главен архитект на Столична общинаРазрешаване изработването на проект на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за трасе на подземна кабелна линия– 20 Kw и план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ от далекопровод „Враждебна 1“ до ПИ с идентификатор 68134.8402.727, УПИ І-723-„за производствени и складови дейности“, кв. 61, м. „кв. Челопечене“, район „Кремиковци” – Столична община.КремиковциMестност КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, Квартал по регулация: 61, УПИ І-723-„за производствени и складови дейности“, Идентификатор КККР (имот): 68134.8402.727, Планоснимачен район: Кв. Челопечене, Планоснимачен № 723,787 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-708(4)_21.12.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-708(4)_21.12.2020/ZADANIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-708(4)_21.12.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-708(4)_21.12.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-708(4)_21.12.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG19-GR00-708(4)_21.12.2020/GR2.zifПроект за решение;Задание;Доклад;Писмо;Графична част;Графична част 
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 102 записи