НомерДатаИздателОбект/ОтносноРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
V5_NLvDKtBc=САГ17-ГР00-1329(13)САГ17-ГР00-1329(13)27.11.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване проект изменение на подробен устройствен план (ПУП) – из-менение на плана за регулация (ИПР) на м. в.з. „Американски колеж I част”, район „Младост“, кв. 9, УПИ V-2346, поземлен имот с идентифика-тор 68134.4094.843, за създаване на нови УПИ V-843 „за ЖС“ и УПИ XXI-843 „за ЖС“ и свързаното с това изменение на границите с контактни УПИ IV-192, УПИ XI-2343, УПИ IX-215, УПИ VIII-2335 и УПИ VI-2347 и из-менение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о. т. 42 до о.т. 50 за създаване на задънена улица от о.т.42а (нова) до о.т. 42б (нова), м. в.з. „Американски колеж I част”, район “Младост”. МладостMестност В.З. АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ I ЧАСТ, Квартал по регулация: 9, УПИ V-2346 и контактни УПИ IV-192, УПИ XI-2343, УПИ IX-215, УПИ VIII-2335 и УПИ VI-2347 , Идентификатор КККР (имот): 68134.4094.843 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1329(13)_27.11.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1329(13)_27.11.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1329(13)_27.11.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1329(13)_27.11.2020/PISMO.pdfПроект за решение;Графична част;Доклад;Писмо 
24t8O3Z64rE=САГ17-ГР00-372(13)САГ17-ГР00-372(13)27.11.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 32216.2310.57 по КККР на с. Иваняне, създаване на нови УПИ XVII-57 „за ЖС”, УПИ XVIII-57 „за ЖС” и УПИ XIX-57 „за ЖС”, кв. 7а, изменение на план за улична ре-гулация (ИПУР) между о.т. 74б и о.т. 74в за създаване на задънена улица от о.т. 74г (нова) до о.т. 74д (нова), м. „в.з. Бели брег”, район „Банкя”БанкяMестност "В.З. БЕЛИ БРЕГ", Квартал по регулация: 7а, Идентификатор КККР (имот): 32216.2310.57  esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-372(13)_27.11.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-372(13)_27.11.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-372(13)_27.11.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-372(13)_27.11.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-372(13)_27.11.2020/PISMO.pdfПроект за решение;Графична част;Графична част;Доклад;Писмо 
E6lyFnHkjC8=САГ20-АХ00-726(1)САГ20-АХ00-726(1)25.11.2020 г.Главен архитект на Столична общинаПриемане на обща схема за поставяне на преместваеми обекти на временен пазар КИЦ "Славейков", район "Средец" по реда на чл. 19, ал. 2 от НПОРИМДЕРДТСО във връзка с чл. 56, ал. 2 от ЗУТСредецMестност "ГЛАВЕН ГРАДКСИ ЦЕНТЪР -ЗОНИ Г-8 И Г-10", Идентификатор КККР (имот): 68134.101.106 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-AX00-726(1)_25.11.2020/GR4.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-AX00-726(1)_25.11.2020/GR7.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-AX00-726(1)_25.11.2020/GR6.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-AX00-726(1)_25.11.2020/GR5.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-AX00-726(1)_25.11.2020/GR3.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-AX00-726(1)_25.11.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-AX00-726(1)_25.11.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-AX00-726(1)_25.11.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-AX00-726(1)_25.11.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG20-AX00-726(1)_25.11.2020/DOKLAD.pdfГрафична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Проект за решение;Писмо;Доклад 
XUOBG7iC4Oc=САГ16-ГР00-3910(13)САГ16-ГР00-3910(13)25.11.2020 г.Главен архитект на Столична общинаOдобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ VIII-2866 „за ОО“ и УПИ IX-2763 „за ОО“, кв. 130б, м. „Надежда 1б“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация на м. „Надежда 1б“, одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2015 г. на СОС. НадеждаMестност "НАДЕЖДА 1Б", Квартал по регулация: 130б, УПИ VIII-2866 „за ОО“ и УПИ IX-2763 „за ОО“, Идентификатор КККР (имот): 68134.1386.2763 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-3910(13)_25.11.2020/PRZ.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-3910(13)_25.11.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-3910(13)_25.11.2020/Reshenie 408.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-3910(13)_25.11.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-3910(13)_25.11.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-3910(13)_25.11.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-3910(13)_25.11.2020/PR.pdfПлан за застрояване;Писмо;Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2015 на СОС;Доклад;Проект за решение;Графична част;План за регулация 
Fw_HSOLmigs=САГ18-ТП00-554(7)САГ18-ТП00-554(7)25.11.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на план-схема на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване и канализация“ към подробен устройствен план - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. „ж.к. Дружба 1 - III част“, район „Искър“, в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, бул. „Капитан Димитър Списаревски“ и м. „ж.к. Дружба 2 - I част“, район „Искър“ в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“, одобрен с Решение № 550 по протокол № 80 от 25.07.2019 г. на СОС.ИскърMестност "Дружба" 1 - III част esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-TP00-554(7)_25.11.2020/GR3.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-TP00-554(7)_25.11.2020/GR7.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-TP00-554(7)_25.11.2020/GR6.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-TP00-554(7)_25.11.2020/GR5.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-TP00-554(7)_25.11.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-TP00-554(7)_25.11.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-TP00-554(7)_25.11.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-TP00-554(7)_25.11.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-TP00-554(7)_25.11.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG18-TP00-554(7)_25.11.2020/GR4.zifГрафична част;Графична част;Графична част;Графична част;Доклад;Писмо;Проект за решение;Графична част;Графична част;Графична част 
Awhpmdc2ypI=САГ16-ГР00-1374(14)САГ16-ГР00-1374(14)25.11.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за откриване на нова задънена улица от о.т. 145 до о.т. 128о за урегулиране на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04234.6909.35, 04234.6909.63, 04234.6909.64, 04234.6909.65, 04234.6909.66, 04234.6909.67, 04234.6908.5, 04234.6908.514, 04234.6908.515 и 04234.6908.516, създаване на нови УПИ I-35 "за жил. стр.", УПИ II-63, 64 "за жил. стр.", УПИ III-65 "за жил. стр.", УПИ IV-66, 67 "за жил. стр." от кв. 15а; УПИ XXX-5 "за жил. стр." от кв. 15; УПИ V-514 "за жил. стр.", УПИ VI-515 "за жил. стр." и УПИ VII-516 "за жил. стр." от кв. 15б, м. „в. з. Малинова долина – Герена“ и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от при о.т.145, м. "в.з. Малинова долина - Герена", район „Панчарео", Столична общинаПанчаревоMестност В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА- ГЕРЕНА, Квартал по регулация: 15, 15а, 15б, Идентификатор КККР (имот): 04234.6909.35, 04234.6909.63, 04234.6909.64, 04234.6909.65, 04234.6909.66, 04234.6909.67, 04234.6908.5, 04234.6908.514, 04234.6908.515 и 04234.6908.516 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-1374(14)_25.11.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-1374(14)_25.11.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-1374(14)_25.11.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-1374(14)_25.11.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-1374(14)_25.11.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdfГрафична част;Доклад;Писмо;Графична част;Проект за решение 
eBiSLb3Pup4=САГ17-ГР00-1501(14)САГ17-ГР00-1501(14)23.11.2020 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 68134.2045.1576 и 68134.2045.1691, създаване на УПИ XLVIII-1576,1691 „за жилищно строителство“, кв. 7, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път”; изменение на улична регулация в обхвата на улица между о.т. 331 и о.т.333 и изменение на плана за регулация на УПИ І-1328,1329 „за жилищно строителство и тп”, създаване на улица-тупик от о.т. 333а-о.т. 333б за осигуряване на транспортен достъп до новоообразувания УПИ XLVIII-1576,1691 „за жилищно строителство“, кв. 7, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път”, район „Витоша”, Столична общинаВитошаMестност "МАЛИНОВА ДОЛИНА-ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ", Квартал по регулация: 7, УПИ І-1328,1329 „за жилищно строителство и тп”, , Идентификатор КККР (имот): 68134.2045.1576 и 68134.2045.1691,  esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1501(14)_23.11.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1501(14)_23.11.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1501(14)_23.11.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1501(14)_23.11.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR00-1501(14)_23.11.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdfПисмо;Доклад;Графична част;Графична част;Проект за решение 
R3pDqBJEnJ4=САГ16-ГР00-2034(21)САГ16-ГР00-2034(21)19.11.2020 г.Главен архитект на Столична общинаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на ПИ с идентификатор 12084.2757.4 по КККР на с. Волуяк за обособяване на нов УПИ VІ-4-„за безвредно производство, офиси, складове, работилници, общежития, автопарк и трафопост“, кв. 113б, м. „Волуяк-гарата“, план за улична регулация (ПУР) от о.т. 7б до о.т. 528в и план-схема за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по част ВиК, район „Връбница“.ВръбницаMестност ВОЛУЯК-ГАРАТА, Квартал по регулация: 113Б, Идентификатор КККР (имот): 12084.2757.4  esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2034(21)_19.11.2020/GR7.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2034(21)_19.11.2020/GR6.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2034(21)_19.11.2020/GR5.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2034(21)_19.11.2020/GR4.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2034(21)_19.11.2020/GR3.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2034(21)_19.11.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2034(21)_19.11.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2034(21)_19.11.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2034(21)_19.11.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2034(21)_19.11.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2034(21)_19.11.2020/Obyasnitelna zapiska 2.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2034(21)_19.11.2020/Obyasnitelna zapiska 1.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-2034(21)_19.11.2020/GR8.zifГрафична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Писмо;Проект за решение;Доклад;Други;Други;Графична част 
cpE0O2OxkHM=САГ16-ГР00-43(40)САГ16-ГР00-43(40)17.11.2020 г.Главен архитект на Столична общинаOдобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ИПУП)-план-извадка-изменение на план за регулация на УПИ VII-312,1005 по отношение на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 37914.6843.2143 и 37914.6843.2144 за образуване на нов УПИ II-2143 „за ЖС“ и нов УПИ XII-2144 „за ЖС“, кв. 8, м. „в.з. Кокалянски ханчета“, което води до изменение плана за улична регулация (ИПУР) между о.т.94 - о.т.76; о.т.76 - о.т.145; о.т.145 - о.т.144а, план за застрояване (ПЗ) на нов УПИ II-2143 „за ЖС“ и нов УПИ XII-2144 „за ЖС“, кв. 8, м. „в.з. Кокалянски ханчета“, район „Панчарево”.ПанчаревоMестност В. З. КОКАЛЯНСКИ ХАНЧЕТА, Квартал по регулация: 8, УПИ VII-312,1005, Идентификатор КККР (имот): 37914.6843.2143 и 37914.6843.2144 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-43(40)_17.11.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-43(40)_17.11.2020/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-43(40)_17.11.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-43(40)_17.11.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG16-GR00-43(40)_17.11.2020/PISMO.pdfПроект за решение;Доклад;Графична част;Графична част;Писмо 
kODuDuH2VSo=САГ17-ГР94-1(11)САГ17-ГР94-1(11)11.11.2020 г.Главен архитект на Столична общинаOдобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XVI-1651 и УПИ XIV-1651, поземлен имот с кадастрален идентификатор 68134.507.1651 от КККР на район „Сердика“ за създаване на нов УПИ XIV-1651-„за жс“ и УПИ XIX-„за техническа инфраструктура“ и контактни УПИ XII-1076, УПИ XIII-1075, УПИ XVII-1081, кв. 15в, м. „Орландовци-Малашевци – част парк „Братска могила“, район „Сердика“СердикаMестност ОРЛАНДОВЦИ-МАЛАШЕВЦИ - ЧАСТ ПАРК БРАТСКА МОГИЛА, Квартал по регулация: 15в, УПИ XVI-1651, УПИ XIV-1651; и контактни УПИ XII-1076, УПИ XIII-1075, УПИ XVII-1081, Идентификатор КККР (имот): 68134.507.1651  esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR94-1(1)_11.11.2020/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR94-1(1)_11.11.2020/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR94-1(1)_11.11.2020/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR94-1(1)_11.11.2020/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2020/SAG17-GR94-1(1)_11.11.2020/DOKLAD.pdfПроект за решение;Писмо;Графична част;Графична част;Доклад 
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 114 записи