Регистри

липсва
Доклади на Главния архитект на Столична община до Столичен общински съвет
липсва
Визи за проектиране, издадени от НАГ и районните администрации на СО Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Разрешения за строеж Разрешения за строеж на сградни обекти и линейни обекти (например огради)
липсва
Разрешения за строеж на благоустройствени обекти Съдържа разрешения за строеж за обекти към инженерната инфраструктура
липсва
Градоустройствени заповеди
липсва
Разрешения за поставяне
липсва
Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи
липсва
Заповеди на Дирекция "Общински строителен контрол"
липсва
Електронен регистър на архитектурни документи
липсва
Решения РИОСВ - София за преценяване на необходимостта от екологична оценка
липсва
Регистър на допуснатите аварийни строителни работи на територията на Столична община
липсва
Удостоверения за съответствие на прототипи с утвърдени типови проекти
липсва
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРШРУТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И/ИЛИ ЗЕМНИ МАСИ
липсва
Визи за проектиране, издадени от НАГ
липсва
Визи за проектиране, издадени от районните администрации на СО