Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община на плътна ограда

Цена

Срок

В 7 дневен срок от подаване на заявлението

Правно основание

Приложение № 4, т. 7, таблица 1 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост дали ще се строи ограда по чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ или ограда по чл. 48, ал. 9 от ЗУТ, според зоната, в която се намира (I, II, III, IV, V, в строителни граници, извън строителни граници или вилна зона) се изчисляват съответно лв. за линейни м. спрямо периметър (за ограда чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ) или лв. за кв. м. спрямо разгъвка (ограда по чл. 48, ал. 9 от ЗУТ)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст. (2) Освобождават се от такса за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционен проект/и и/или са поискали разрешение за строеж за саниране на цели жилищни сгради и общежития - ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуваща сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията й. (Раздел V от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община)