Възстановяване на строителни книжа за старо строителство

Цена

Срок

1 месец

Правно основание

Приложение № 4, т. 7д от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и Указания за изчисляване на такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, т. 1

Цена

за жилищни сгради - 0.20 лв. кв. м РЗП със сутерен за нежилищни сгради - 0.40 лв. кв. м РЗП със сутерен за оценка на съответствие от ОЕСУТ (за IV и V категория) - завишава с 30 % цената на съответната услуга (например 130% от цената за кв.м РЗП за нежилищна сграда, при избрана нежилищна сграда)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.