Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория (чл. 177, ал.3 от ЗУТ)

Цена

Необходими документи

 1. Заявление по образец (за регистриране на изпълнен строеж и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация – чл. 177 от ЗУТ)
 2. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон
 3. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от лиценз за упражняване на дейността (задължителен за строежи IV категория)
 4. Разрешение за строеж (акт за узаконяване)
 5. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива (чл. 159 от ЗУТ)
 6. Заверена заповедна книга
 7. Акт образец 14 за приемане на конструкцията (Наредба N 3/2006 г.)
 8. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения
 9. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите
 10. Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима
 11. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 12. Нотариално заверено пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник)
 13. Технически паспорт на строежа
 14. Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа

Пояснения

Строежите от категория IV са описани в чл. 137, ал. 1, т. 4. от ЗУТ, както и чл. 8 и чл. 9 от „Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи“ 1) По Закон за устройство на територията (ЗУТ): Чл. 137, ал. 1, т. 4. от ЗУТ: а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях; б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители; в) производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях; г) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар; д) реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория и вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им; е) недвижими културни ценности с категория местно значение

Срок

7 дни

Правно основание

Приложение № 4, т. 9 (за IV категория) и т. 10 (за V категория) от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и Указания за изчисляване на такси за издаванена удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи и преместваеми обекти и чл. 177, ал.3 от ЗУТ

Цена

Спрямо категорията на строежа и вида на обекта: към категория IV: 1) за частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ - по 150 лева на 100 линейни метра, но не повече от 3000лв.; 2) за жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители - 750.00 лв.; 3) за производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях - 750.00 лв.; 4) за паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар - 750.00 лв.; 5) за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория за строежи с РЗП до 100 кв.м - 250.00 лв.; 6) за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория за строежи с РЗП над 100 кв.м - 250 лева за първите 100 кв.м + 0.50лв. за всеки кв.м над 100-те кв.м; за вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им - 250.00 лв.; 7) за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти четвърта категория - 50 лв. на линеен метър, но не повече от 1000 лева. Към категория V: 1) за жилищни и смесени сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители - 500.00 лв.; 2) за производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях - 750.00 лв.; 3) за строежите от допълващо застрояване, извън тези от шеста категория по чл. 137, ал. 1, т.6 от ЗУТ - 250.00 лв.; 4) за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория за строежи с РЗП до 100 кв.м - 100.00 лв.; 5) за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория за строежи с РЗП над 100 кв.м - 100 лв. за първите 100 кв.м + 0.30лв. за всеки кв.м над 100-те кв.м; 6) за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти пета категория - 50 лв. на линеен метър, но не повече от 1000 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Директора на Дирекция „Общински строителен контрол”