Регистриране на техническите паспорти на строежите

Цена

Необходими документи

  1. Два броя оригинални технически паспорта
  2. Магнитен носител
  3. Заявление по образец
  4. Копие от разрешение за строеж
  5. Разрешение за строеж (копие)

Пояснения

Услугата се извършва от: Дирекция “Общински строителен контрол” при разрешения за строеж издадени от Главния архитект на Столична община.

Срок

Обикновена със срок 14 дни, Бърза със срок 7 дни, Експресна със срок 3 дни

Правно основание

Приложение №9, т. 28а от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

10 лв. за обикновена (срок 14 дни); 15 лв. за бърза със срок 7 дни (150% от 10 лв. за обикновена услуга), 20 лв. за експресна със срок 3 дни (200% от 10 лв. за обикновена услуга)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.