Издаване на удостоверение за степен на завършеност (чл. 181 от ЗУТ) - за районните администрации

Цена

Необходими документи

  1. Заявление
  2. Документ за собственост
  3. Разрешение за строеж
  4. Акт образец 14
  5. Одобрени проекти по част архитектура
  6. Акт обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа с нанесени коти

Пояснения

Директор Дирекция “Общински строителен контрол”/за издадени разрешения за строеж от Главния архитект на Столична община/ Услугата се извършва от: в зависимост от органа, издал разрешението за строеж: Дирекция “Общински строителен контрол” /за издадени разрешения за строеж от Главния архитект на Столична община/

Срок

14 дни

Правно основание

Приложение 9, т. 28 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

250 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Директора на Дирекция „Общински строителен контрол”