Сканиране на документи, на планове и документацията към тях и на инвестиционни проекти

Цена

Пояснения

При техническа възможност услугата се изпълнява веднага.

Срок

Обикновена със срок 14 дни, Бърза със срок 7 дни, Експресна със срок 3 дни

Правно основание

Приложение № 9 , т. 58 до т. 62 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от формата на документа: за А4 - 1,00 лв.; за A3 - 2,00 лв.; за А2 - 4,00 лв.; за формат А1 - 7,00 лв.; за А0 - 10,00 лв. При бърза услуга цената се умножава по 150%, а при експресна - 200%. Към услугата се начислява 20% ДДС.

Освобождаване от такси в следните случаи

Не се освобождават от такса.