Издаване на удостоверения /писма/ по реда на § 6 от Наредба №2/2003г.

Цена

Необходими документи

  1. Копия от одобрените строителни книжа
  2. Актове за държавна собственост
  3. Задължително нотариално заверени декларации

Пояснения

За издаването на документа трябва да са налице следните условия: обектът да е изграден законно до 31 март 2001г. /т.е. да притежава строителни книжа и да е изпълнен в съответствие с тях/. Като доказателство се приемат изброените необходими документи, посочващи кога е изграден строежа.

Срок

14 дни

Правно основание

§ 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Цена

250.00 лв. за първите 100 кв.м и по 0.50 лв. за кв.м над стоте кв.м

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Директора на Дирекция „Общински строителен контрол”