Одобряване на проект за делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ

Цена

Срок

1 месец, ако е с ОЕСУТ; 14 дни, ако е с доклад на строителен надзор.

Правно основание

Приложение № 4, т. 10г от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и Указания за изчисляване на такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, т. 5

Цена

25% от описаните стойности по таблица 1 към приложение № 4, т. 7 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.