Одобряване на инвестиционни проекти от Главния архитект на Столична община (съществуващи сгради) за преустройство и реконструкция за обекти от първа, втора и трета категория

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Виза
  4. Инвестиционен проект по всички проектни части и съответните документи по т. 3

Срок

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

Правно основание

Приложение № 4, т. 7в от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

за жилищни сгради - 0.08 лв. кв. м. РЗП със сутерен за нежилищни сгради - 0.20 лв. кв. м. РЗП със сутерен за идейни проекти - 30 % от цената на съответната услуга ( например 30% от цената за кв.м РЗП за жилищна сграда, при избрана жилищна сграда) за оценка на съответствие от ОЕСУТ (за IV и V категория) - завишава с 30 % цената на съответната услуга (например например 130% от цената за кв.м РЗП за нежилищна сграда, при избрана нежилищна сграда)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст. (2) Освобождават се от такса за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционен проект/и и/или са поискали разрешение за строеж за саниране на цели жилищни сгради и общежития - ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуваща сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията й. (Раздел V от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община)

Подписан от

Директора на Дирекция „Общински строителен контрол”