Издаване на разрешение за строеж за насипване, депониране и съхранение на земни маси

Цена

Необходими документи

  1. Заявление свободен текст
  2. Актуална скица на терена
  3. Документ за собственост
  4. Геодезическо заснемане на строежа
  5. Проект за вертикално планиране с отбелязан на него котата на максималното насипване на земни маси и максималното проектно количество на земните маси, които могат да се депонират на терена; точно отбелязване на вход-изход на обекта
  6. Геоложка характеристика на терена
  7. Изготвеният проект следва да е съгласуван с експлоатационните дружества и контролни органи, в т.ч. КАТ и сектор „Организация на движението” към СО, в случай, че терена е в близост дo Oколовръстен път – с изпълнителя на обекта, а когато е в близост до воден обект по смисъла на Закона за водите – и с Басейнова дирекция

Пояснения

(Съгласно заповед N РД-09-3761/04.09.2008 г. на кмета на столична община)

Срок

30 дни

Правно основание

3 ‰ (промила) от строителната стойност на обекта

Цена

3 ‰ (промила) от строителната стойност на обекта

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Длъжностно лице в Дирекция “Общински строителен контрол”