Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение (чл. 195, чл. 196 от ЗУТ)

Цена

Необходими документи

  1. Заявление свободен текст
  2. Документ за собственост
  3. План за безопасност и здраве
  4. Други

Пояснения

Услугата се извършва от: Комисии от районните администрации въз основа на заповед, издадена от Кмета на Столична община или Директор Дирекция “Общински строителен контрол” извършват обследване на обекта, като последващата заповед /за премахване, саниране и др./ се издава от Директор Дирекция “Общински строителен контрол”

Срок

1 месец

Правно основание

Чл. 195, чл. 196 от ЗУТ

Цена

0 лв., такса не се заплаща

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Директора на Дирекция „Общински строителен контрол”