Презаверка на разрешения за строеж, издадени от Главния архитект на Столична община

Цена

Необходими документи

  1. Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител)
  2. Копие от разрешение за строеж
  3. Документ, удостоверяващ етапа на извършеното строителство

Срок

14 дни от подаване на заявлението

Правно основание

Чл.153, ал. 4 от ЗУТ

Цена

50% от таксите по Приложение № 4, т. 7, таблица 1.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Директора на Дирекция „Общински строителен контрол”