Процедура за съгласуване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обектите от техническата инфраструктура, съгласно предоставените правомoщия