Процедура за одобряване на план за застрояване от Главния архитект на Столична община, с изключение на случаите, когато разработката е над 3 квартала, която се одобрява от Столичен общински съвет