Съгласуване/ Одобряване на проекти за обекти на техническата инфраструктура (включително и разглеждане в ОЕСУТ) за площни и пътни обекти, извън тези, които са публична собственост (вкл. инженерни мрежи)