Копие от кадастрален план (кадастрален лист, ръчна скица) разписна книга