Процедура за одобряване на изменение на план за регулация или застрояване (ИПР или ИПЗ) от Главния архитект на Столична община, с изключение на случаите, когато разработката е над 3 квартала, която се одобрява от Столичен Общински Съвет