Изготвяне становища за необходимост от провеждане на процедури за промяна предназначението на земята