Издаване удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ППЗОПОГПС и ОУП - само текст