Комбинирана схема от кадастрален план на ППС с нанесен имот от стар кадастрален план