Копие от кадастрален план на ППС (подземни проводи и съоръжения)