• Доклад на главния архитект на СО № САГ17-ГР00-2635(29) от дата 20.7.2020 г., издаден от Главен архитект на Столична община
    Обект/Относно Проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП - ИПР) на УПИ XI-"за озеленяване", УПИ XIII-699, заличаване на УПИ VIII-700 и изменение на плана за регулация на контактни УПИ VII-697, УПИ IX-1132 и УПИ XXVII-1135 и образуване на нови УПИ XI-"за озеленяване", УПИ XXXI-"за озеленяване", УПИ XXX- 706 "за общ. обслужване и жилища", УПИ VII-697, УПИ IX-1132, УПИ XXVII-1135 и УПИ XIII-699; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 101 до о.т. 106 по ул. "Ломско шосе" по отношение на локалното платно; заличаване на улица от о.т. 99а до о.т. 100б и обособяване на нова задънена улица от о.т. 106а до о.т. 106б (нови), кв. 7, м. "с. Волуяк", район "Връбница". Изменение на плана за застрояване с предвиждане на ново застрояване в нов УПИ XXX-706 "за общ. обслужване и жилища".

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Връбница с. Волуяк кв. 7, УПИ XI-"за озеленяване", УПИ XIII-699, УПИ VIII-700, УПИ VII-697, УПИ IX-1132 и УПИ XXVII-1135 , местност с. Волуяк

Прикачени документи