• Доклад на главния архитект на СО № САГ17-ГР00-2102(18) от дата 30.7.2020 г., издаден от Главен архитект на Столична община
    Обект/Относно Одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ VІІ-416, кв. 20, м. „в.з. „Симеоново-север”, ПИ с идентификатор 68134.2040.416 по КККР на район „Витоша“, за обособяване на два нови УПИ VІІ-416 „за жс” и УПИ ХХІІ-416 „за жс”, изменение на уличната регулация на улица от о.т. 129 до о.т. 110а за създаване на нова задънена улица от о.т. 129а (нова) до о.т. 129б (нова), свързаното с това изменение на общата регулационна граница с УПИ ХVІІІ-415, кв. 20, м. „в.з. „Симеоново-север”, район „Витоша“, Столична община.

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Витоша В.З. СИМЕОНОВО-СЕВЕР кв. 20, УПИ VII-416, местност В.З. СИМЕОНОВО-СЕВЕР

Прикачени документи