• Доклад на главния архитект на СО № САГ18-ГР00-204(26) от дата 9.6.2020 г., издаден от Главен архитект на Столична община
    Обект/Относно Oдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о. т. 309 и о. т. 310 с цел създаване на нова задънена улица от о. т. 310 (съществуваща), о. т. 500 (нова), о. т. 501(нова), о. т. 502(нова), о. т. 503(нова), о. т. 504(нова), о. т. 505(нова), о. т. 506(нова), о. т. 507(нова), о. т. 508(нова), о. т. 509(нова), о. т. 510(нова), о. т. 511(нова) до о.т. 512 (нова) и свързаното с това изменение на контактен УПИ VI-375,657,658,659,660,661,662 от кв. 22а; план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имот (ПИ) с идентификатор 55419.6701.1293 за образуване на нов УПИ XVIII -1293-„за жилищно строителство“ от кв. 22а, м. "Детски град-Панчарево", план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по част "Водоснабдяване", "Канализация" и план за вертикално планиране на новопроектираната улица на м. „Детски град Панчарево“, район „Панчарево”.

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Панчарево ДЕТСКИ ГРАД-ПАНЧАРЕВО кв. 22а, УПИ VI-375,657,658,659,660,661,662, местност ДЕТСКИ ГРАД-ПАНЧАРЕВО

Прикачени документи

Тип документ
Решение на СОС Преглед
Писмо Преглед
Графична част Преглед
Графична част Преглед
Графична част Преглед
Проект за решение Преглед
Доклад Преглед
Графична част Преглед
Графична част Преглед
Графична част Преглед
Графична част Преглед
Графична част Преглед
Графична част Преглед