Графични материали за проекта за подробен устройствен план на парк "Борисова градина"

липсва

Столична община открива процедура по представяне и обществено обсъждане на проекта за подробен устройствен план на територията на най-големия градски парк – Борисовата градина.

Борисовата градина попада административно в няколко района на града, граничи с главни градски артерии и много жилищни и административни територии. По тази причина части от нея попадат в различни градоустройствени планове, някои от които са остарели или непълни. За доброто управление на тази територия на града е необходимо тя да бъде урегулирана с отделен план, който да гарантира защитата и развитието й като най-важен елемент на зелената система на София.

Планът се изработва от „Ковачев архитекти“. Проектантът беше избран с открит конкурс, в който кандидатите се състезаваха с концепции за развитието на парка. Журито избра концепцията, която предвижда развитие на Борисовата градина без допълнително застрояване, с възстановяване на традиционни за градината места и функции - къпалнята „Мария Луиза“, стадион „Юнак“, дансингите и др.  В плана е обърнато специално внимание на подобряване на пешеходния и велосипеден достъп от кварталите около парка, както и за развитие на спорта в зоните за спорт и атракции около Борисовата градина – бившата гара Пионер.

С плана се създава устройствената предпоставка за благоустрояване на парка с увеличаване на озеленяването, поддържане на горските масиви, изграждане на велоалеи, осветление, охрана, премахване на неприсъщи на парковата среда временни постройки. 

Съществуващите спортни съоръжения – стадиони и игрища се потвърждават с плана и запазват предназначението си, като могат само да бъдат реконструирани и модернизирани. Планът не предвижда отнемане на територии от парка за строителство на нови спортни обекти.

Общината представя проекта на гражданите на София, за да се проведе дискусия с максимално широко участие и за да се чуят всички мнения и предложения.

До 19.06.2019 г. в администрациите на районите ще се приемат писмените предложения и становища.

На 26.06.2019 г. ще се проведе заключителната дискусия, на която ще се обсъдят постъпилите предложения.

Съгласно Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждане в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община предстои издаване на обща заповед от кметовете на трите столични района „Средец“, „Изгрев“ и „Лозенец“ за определяне на мястото и датите на събитието.

Схема-обхват

Специфични правила и норми

Графични материали