Визия за София търси стажанти

липсва

Екипът на Визия за София стартира стажантска програма и обявява 6 стажантски позиции в следните специалности: Мениджмънт, PR и Комуникации, Устройствено планиране и ГИС, Социология, Екология и Правно - нормативни аспекти. Всички участници в стажантската програма на Визия за София ще имат възможност да участват във всички публични и вътрешно работни срещи и събития, свързани с проекта и ще имат достъп до голямо количество информация и данни, свързани с темите и тематичните групи на Визия за София. Стажантите ще натрупат богат опит, познания и конктакти в работата с общинска администрация, граждани, неправителствени организации, бизнес и инвеститори, медии и други заинтересовани групи.
Програмата ще даде възможност за пряко и активно участие в координацията на процеса на създаване на споделена платформа на диалог и консенсус за бъдещото развитие на града. Други знания и умения, които стажантите ще натрупат и развият в практическото си обучение са уменията за работа в иновативна и динамична среда, знания за фундаментални процеси и тенденции в съвременното общество, и умения за работа в мултидисциплинарен екип с натоварена програма.
Вижте повече информация за всяка от позициите:
Стажант Мениджмънт
Изисквания:
Образование (да следва в поне една от следните специалности):  магистратура по мениджмънт (в различни сфери); магистратура по публична администрация; магистратура в сферата на развитието на гражданското общество.
Качества: комуникативност; предприемчивост; любознателност; самостоятелност; широка обща култура.
Интереси: мултидисциплинарни методи на работа; общественополезни дейности; гражданско общество; експериментални подходи.
Предимства: владеене на поне два чужди езика (един от които английски); предишен стажантски или работен опит; добри умения в структурирането и оформянето на различни типове текстове (статии, писма, становища и т.н.).
Ментор: Любо Георгиев
Отговорности:
Съдействие на ръководителя на екип Визия в процеса на създаване на дългосрочна Визия за развитие на София и крайградските територии. Стажантът ще участва във всички организационни дейности в хода на проекта.
Стажант PR и Комуникации
Изисквания:
Образование (да следва в поне една от следните специалности): връзки с обществеността; журналистика; книгоиздаване; други хуманитарни науки; реклама; икономика; маркетинг.
Качества: отлични умения за писане на различни текстове; организационни умения; умения за работа в екип.
Интереси: комуникации, събития, медии и социални мрежи, писане, гражданско общество, градска среда, урбанизъм, обществено полезни дейности.
Предимства: опит в реализация на проекти и събития, добре познаване на медийната среда в България, опит в работа с медии и социални мрежи.
Ментор: Адрияна Михайлова
Отговорности:
Съдействие на експерт Комуникации за публичната кампания в процеса на създаване на дългосрочна Визия за развитие на София и крайградските територии. Стажантът ще участва във всички комуникационни активности, включително подготовка на комуникационни материали, работа с комуникационни агенции, организация на събития, работа с медии и социални мрежи.
Устройствено планиране и ГИС
Изисквания
Образование - да следва в 3-ти или по-горен курс в специалност: урбанизъм; регионално развитие и политика; регионално развитие и управление; планиране и управление на териториални системи.
Качества: добри умения за работа в екип; приоритизиране на задачи; отговорност за изпълнение на поетите ангажименти; координиране с други задачи на екипа; инициативност; желание за придобиване на нови знания.
Интереси: анализи на градската среда; използване на ГИС за анализ и визуализация на пространствени данни; информираност за съвременните тенденции в градското развитие.
Предимства: добри умения със софтуерите ArcGIS, Adobe Illustrator, Excel; обработка и систематизиране на информация; познаване на нормативната уредба в сферата на устройственото планиране; познаване на документите, свързани с градското планиране и развитие на София; мотивация за развитие в сферата на градските анализи и планиране; владеене на чужди езици (поне английски).
Ментор: Калоян Карамитов
Отговорности
Съдействие на експерт Устройствено планиране и ГИС в процеса на създаване на дългосрочна Визия за развитие на София и крайградските територии.
Социология
Изисквания
Образование (да следва в поне една от следните специалности): социология; културология; политология.
Качества: желание за работа в мултидисциплинарен екип; добри аналитични умения; организационен капацитет; добра езикова култура; сериозно отношение към възложените задачи.
Интереси: интереси в областта на градски изследвания; култура и културна идентичност.
Предимства: добро боравене с софтуерни продукти на Windows Office и SPSS; умения за обработка на количестени данни; владеене на чужди езици (поне английски).
Ментор: Миглена Герасимова
Отговорности
Подпомага работата на координатора на направление Социология в екип Визия.
Екология
Изисквания:
Образование (да следва в поне една от следните специалности): ЕООС, биология, ландшафтна архитектура, управление на околната среда, биомениджмънт или друга еквивалентна.
Качества: желание за работа в мултидисциплинарен екип, желание за научаване на нови умения и знания, добра езикова култура, сериозно отношение към възложените задачи.
Интереси: засилен интерес към градската околна среда, селищната екология и компонентите на околната среда в града: въздух, почви, води, биоразнообразие
Предимства: владеене на чужди езици (поне английски), добро боравене с софтуерни продукти на Windows Office и ESRI GIS.
Ментор: Рашид Рашид
Отговорности:
Съдействие на експерт Околона среда в процеса на създаване на дългосрочна Визия за развитие на София и крайградските територии; координация на проекта; анализ и оценка на данни и информация за компонентите на околната среда; представяне на научни данни в достъпни за гражданите формати; участие в срещи с екипите, разработващи Визия за София.
Правно-нормативни аспекти
Изисквания:
Образование (да има завършено образование или да учи в 3-ти и по-горен курс в една от следните специалности): право; публична администрация.
Качества: желание за работа в мултидисциплинарен екип; желание за научаване на нови умения и знания; добра езикова култура; сериозно отношение към възложените задачи.
Интереси: местно самоуправление; устройство на територията.
Предимства: познания в сферата на местното самоуправление и устройство на територията; владеене на чужди езици (поне английски); добро боравене със софтуерни продукти на Windows Office.
Ментор: Десислав Димов
Отговорности:
Подпомагане дейността на Екип Визия в сфера „Право и нормативна база“. Подготовка на проекти на документи, изготвяне на анализи и графици, свързани с изпълнение на задачи в процеса по изготвяне Визия за София в сфера „Право и нормативна база“.
Условия на работа и кандидатстване:
Работно време: гъвкаво работно време и възможно съвместяване на стажа с обучение. Работното време ще бъде съобразено със задачите, свързани с процеса и учебните занимания за студента.
Работно място: офиса на Визия за София в A hub на ул. Христо Белчев 3.
Заплащане: Програмата предвижда ежемесечно заплащане на граждански договор, както и допълнителна стипендия за кандидатите, регистрирани в уебсайта Студентски практики.
Сертификат: Всички стажанти, успешно приключили участието си в проекта, ще препоръчат сертификат за участие в проекта и препоръка от ментор.
Кандидатстване: За да кандидатствате, изпратете CV на e-mail: team@vizia.sofia.bg или подайте своята кандидатура в обявите, регистрирани в сайта на МОН. С одобрените кандидати ще се свържем за интервю.

За повече информация за за процеса на работа, разгледайте цялата информация на https://vizia.sofia.bg