Пешеходната свързаност в София Изследване на Визия за София проучва и анализира пешеходните връзки и маршрути в града.

липсва

Пешеходната свързаност в София
Изследване на Визия за София проучва и анализира пешеходните връзки и маршрути в града.

Изследване в направлението Градска среда в Стъпка 3 на общинската инициатива Визия за София създава цифров модел на пешеходната мрежа във вид на гео-база данни. Тя представя детайлно всички пешеходни отсечки на територията на град София и ги класифицира по типове. В нея са добавени и локации на публични обекти като детски градини, училища и спирки на градския транспорт, за да бъде разгледан чрез мрежата пешеходния достъп до тях. Чрез специализирани анализи като Network Аnalysis, Urban Network Analysis, Space Syntax е изследвана на свързаността, интегрираността и достъпността на пешеходната мрежа за цялата територия на града. 

 Основна цел на изследването е да постави основа на развитието на управлението на пешеходната инфраструктура в София чрез база данни в географски информационни системи (ГИС). Данните са създадени така, че да могат да се актуализират и доразвиват ефективно. Те могат да бъдат надграждани чрез експертни проучвания на терен, чрез качествена и количествена информация, и да служат за анализи на различни екипи в решаването на конкретни проблеми. Анализите ще служат за формулирането на конкретни изводи и препоръки в следващите стъпки от изготвянето на Визия за София. Изследването се реализира от сдружение |Не|Формално, експертния екип на направление Градска среда към Визия за София.

Като резултат от анализа на събраните данни става ясно, че голям процент от живущите в кварталите на София имат пешеходен достъп до детски заведения, училища и спирки на градския транспорт на по-малко от 400 метра от дома си. В рамките на същия периметър от 400 метра 67.9% имат детска градина, 49.7% - училище и 89.4% - спирка. За запазване и подобряване на тези резултати е необходим фокус върху осигуряването на пешеходна инфраструктура в кварталите със засилено жилищно строителство. 

Извадка от район “Люлин” например представя общ изглед, в който са маркирани с жълто тротоарите, с оранжево - различни видове алеи, с червено - видовете пресичания, с розово и лилаво - паркинги, със зелено - подлези.

Използваните набори от данни с местоположение на училища и детски градини са от гео-базата данни на ОП “Софпроект - ОГП”, актуална 08.08.2018 г., която ползва данни от АГКК, МОН, Районните администрации, Регионално управление на образованието – София-град и Столична община. Локализирани са 242 училища и 361 детски градини и ясли и са изчислени пешеходни изохрони, илюстриращи 400, 800 и 1200 метрови отстояния от тях. Те отразяват съответно 6, 12 и 18-минутен пешеходен преход със скорост 4 км/ч.

На база данните от последното преброяване на НСИ от 2011 г. са калкулирани и всички жители, които попадат в различен обсег от обектите. От това става ясно, че от всички 1 127 756 жители на София, 765 822 или 67.9% живеят на 400 м. от детска градина, а още 318 141 или 28.2% – на 800 м. Тези резултати обуславят и прилаганата от Столична община политика за прием на ученици в най-близкото до тях учебно заведение, което е и мярка за намаляване на трафика от родители, които возят децата си. Тази статистика и пространствено разпределение на обектите спрямо местоживеенето на хората показва, че 96% от тях обитават жилища, разположени на 12-минутна разходка до най-близкото детско заведение. На не по-далеч от 1200 м до обект от същия тип живеят 31 469 или 2.8% и едва 12 324 или 1.1% са по-далеч от 1200 м.