Стартира приемането на заявления по Програма „Културно наследство“ на Столична община

липсва
Дата на публикуване: 01.10.2019

Столична община започна да приема заявления за кандидатстване по програма „Културно наследство“. С програмата се подпомагат собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

Право да кандидатстват за финансиране по програмата имат собственици на имоти - частна, общинска и държавна собственост, представляващи недвижими културни ценности с категория „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение”.

Насоките за кандидатстване и пакета от необходими документи са публикувани на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ в раздел „Културно наследство“ - https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1011.

Заявленията се подават лично или чрез упълномощен представител, пощенска или куриерска услуга в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, адрес: гр. София 1000, ул. „Сердика“ № 5 до 17,30 часа на 31 октомври 2019 г.