Озеленяване на улиците, въвеждането на електрически транспорт, популяризиране и построяване на нови буферни паркинги, бяха посочени като възможности за подобряване качеството на живот в София.

липсва

Какви са възможностите и предизвикателствата пред София и крайградските територии в следващите десетилетия -  това е темата на работните срещи, които се провеждат в УАСГ през януари по проекта Визия за София. Вторият разговор между експерти от различни области, представители на неправителствени организации и бизнес се проведе на 4-ти януари.

Според Горан Миланов трябва да говорим за това каква градска среда е необходима и каква трябва да бъде, а не да се фокусираме върху обслужването и поддръжката  на сгради и съоръжения. Той изрази мнение, че София все повече се превръща в град на автомобили, отколкото в град на живеещите в него.

Иглика Йорданова посочи като приоритет устойчивостта. Начин за постигането на град, предпочитан за живеене, според нея би бил да се изгради модел на споделена икономика и пространства. Да се мисли повече в посока на хора - номади, които имат проектна работа, която може да се върши от вкъщи, отколкото за придвижването на големи разстояния до работното място.

На срещата бяха изказани и конкретни предизвикателства и идеи, чието разглеждане също според участниците би следвало да залегнат във Визията за развитието на столицата. Замърсяването за въздуха, проблемите с градския транспорт, "работата на парче" (Иво Божков) и достъпната градска среда са част от проблемите, дискутирани в разговора.

Ашод Дерандонян от фондация "Заслушай се" посочи нуждата от визуализация на градската среда, която да я направи достъпна и разбираема за хората с увреден слух. Това означава да има на все повече места екрани и устройства, които да трансформират говор към текст, да се превеждат инструкции на жестов език, както и да се показват субтитри на говор в реално време.

Озеленяване на улиците, въвеждането на електрически транспорт, популяризиране и построяване на нови буферни паркинги, бяха посочени също като възможности, за подобряване качеството на живот в София.

Представителите на столична община, участвали в срещата,  изведоха като важна задача пред Визията за София да даде работещ модел за интеграция между различните политики, решения и планове и да анализира връзката между тяхното изпълнение и заложените цели. Това според Любомира Колчева би  спомогнало за качественото им изпълнение и по-добри резултати. Иво Божков посочи, че е необходима единна информационна система, база данни, която да е едновременно обществено достъпна и водеща при организиране на дейностите на различните административни звена.

Работните срещи, на които се разискват начините и посоките за изграждане на Визия за София, продължават и през следващата седмица. Информация за тях ще бъде публикувана на Фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/ViziaZaSofia/, където разговорите се излъчват и на живо.

Цялата дискусия от 04.01.2017 можте да гледате тук.