Подземни пресни води

Регистър на разрешителни за водовземане от подземни води за стопански цели

Регистър на водни обекти (извори и каптажи( публична общинска собственост

Регистър на удостоверения за изградени кладенци, в т.ч. сондажи, за собствени потребности на гражданите

Регистър на удостоверения за изградени кладенци, в т.ч. сондажи за собствени потребности - 13.03.2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане и информация съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение - изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за водовземане от подземни води - възложител „Феърплей Интернешънъл“ АД -11.12.2020г. .

Съобщение за публично обявяване

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения („ТК Лохал-Връбница, София“)

 Обявление - чл.62а-ЗВ-ТК-Лохал-Връбница

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец „ТК-БЛД ВЛАДАЯ“

 

ОБЯВА съгласно чл.4 на ЗООС за инвестиционно предложение на СО относно издаване на разрешително и изграждане на 7 бр. сондажи за поливни цели („други цели“) по трасето на бул.“Цар Борис III“

Обява за инвест. предложение

Информация-инвест.-чл.4-ЗООС

1.Местоположение-7-сондажа

2.Карта на фактическия материал

3.Скици - 7 сондажа