Достъп до обществена информация

 
НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Заповед № РД-09-117/20.02.2012 г. на кмета на Столична община за упълномощаване на длъжностни лица,

отговорни за вземане на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация,

изменена със Заповед № РД-09-276/27.04.2012 г., изменена със Заповед № СО15-РД-09-637/09.06.2015 г.,

изменена със Заповед № СОA16-РД09-610/08.03.2016 г., изменена със Заповед № СОA16-РД09-875/30.05.2016 г.

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЦЕНА НА УСЛУГАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отдел "Общински експертен съвет и деловодно обслужване" към Дирекция "Административна" в Направление "Архитектура и градоустройство", Столична община е административно звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията по издадено решение по конкретно заявление.Заявления за достъп до обществена информация се подават по пощата, в Столичния център за информация и услуги или по електронен път: чрез ИС "Контактен център". Данни за организацията, функциите и отговорностите на Направление "Архитектура и градоустройство" като администрация са публикувани в раздел "Структура и функции".

 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 Г.