Участие в проекти и програми

Грамота за принос в областта на достъп до информация. ПрограмаДостъп до Информация.
Грамота за успешно участие за открита процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление".

Закриваща конференция по проект "Повишаване качеството на административното обслужване от дирекция "Административна" на НАГ към СО чрез облекчаване на регулаторните режими и  развитие на електронен регистър".

1

2

3