Съобщения за обществени обсъждания

     

 07.11.2017 г.

На основание Решение на СОС № 572/14.09.17г. и Заповед на Главния архитект № РА50-717/06.11.17г., в съответствие с изискванията на чл.72, ал(1) от АПК, Столична община съобщава за одобряване на „Схема за поставяне на информационни елементи за туристически обекти в централната част на София”.

Схемата е изработена по възлагане на Столична община във връзка с предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г.. Тя има за цел да покаже местата, на които се предвижда поставяне на информационни елементи-тотеми и табели.

Схемата поставя първия етап на система от визуална комуникация, която ще помогне на гражданите и гостите на София да се ориентират бързо и пълноценно в града, да се запознаят с неговите забележителности и история.

Схемата е публикувана на сайта на НАГ.

Схема за поставяне на информационни елементи на туристически обекти в Централната част на София

10.07.2017 г.

На 13.07.2017 г. от 16,00 часа ще се проведе предствяне на проект за изменение на план за регулация и на план за застрояване в м. "Овча купел-1", кв. 103г с образуване на нови УПИ IX-189, 1197-ЗА ЖС и профил на улица - тупик от о.т. 146а до о.т. 146б, попадащи на територията на район "Овча купел".РД09-

Заповед N РОК17-РД09-195/07.07.2017 Г.

04.07.2017 г.

Предварително представяне на проекта за Подробен устройствен план на Парк „Борисова градина"

В отговор на нарастващия интерес на столичната общественост, Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община с любезното съдействие на Съюза на архитектите в България организира предварително представяне на проекта за Подробен устройствен план на Парк „Борисова градина”. Проектантският колектив „Ковачев Архитекти” ООД, чиято концепция спечели конкурса за устройствена концепция за подробен устройствен план на Парк „Борисова градина” ще представи ескизния проект за ПУП, като ще сподели възникналите в процеса на проектиране проблеми, както и предлаганите за тях решения, очаквайки гражданска и професионална позиция по темата от участниците в събитието. Каним всички заинтересовани граждани, неправителствени организации и професионално изкушени ползватели на единствения по рода си столичен парк за участие в неформална дискусия с, надяваме се, положителен и конструктивен ефект. След предаването на проекта, което е предвидено до 15.08.2017 г., като задължителен етап в процедурата за одобряване, същият ще бъде съгласуван и подложен на обществено обсъждане по реда на действащата към момента нормативна уредба. Предварителният проект за ПУП ще бъде достъпен за разглеждане от заинтересованите на електронната страница на НАГ www.sofia-agk.com след 07.07.2017 г. Представянето и дискусията ще се състоят в Централния дом на архитекта на ул. „Кракра” № 11 в залата на I-вия етаж на 13.07.2017 г., четвъртък, от 17:00 до 19:00 ч.

МАТЕРИАЛИ

19.06.2017 г.

Съгласно Решение № 443 по Протокол № 85, т. 22 от 09.07.2016 г. на Столичния общински съвет от 09.07.2015 година е допуснато изработването на проект на план за регулация и застрояване (ПРЗ), по реда на чл. 16 от ЗУТ, за част от територията на м. „п.з. Илиянци-изток", район „Сердика” с териториален обхват-от юг ул."Биримирски  извор", от  запад изграденият бул."Илиянци" и гара „Илиянци", от север „Северна скоростна тангента", от изток устройствена зона „Тзв" съгласно ОУП на СО, представляваща сервитут на съществуващи проводи на техническата инфраструктура.Във връзка с горното ВИ уведомяваме, че ще се проведе среща със собственици и заинтересованите лица в ЧИТАЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” НА 20.06.2017 Г. ОТ 18.00 Ч.

СЪОБЩЕНИЕ

19.06.2017 г.

На 21.06.2017 г. от 16,00 часа ще се проведе представяне на проект ИПРЗ за кв. 104 г - нов, м. Овча Купел - 1

Заповед №РОК 17-РД 09-163/12.06.2017г на Кмета на р-н „Овча купел” за обществено обсъждане на ИПРЗ за кв.104г-нов м.“Овча купел-1“ изменение на улична регулация от о.т.108 до о.т.109а.

15.05.2017 г.

На 16.05.2017г. от 17.30 ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство" - Столична община, ул. „Сердика" № 5, ет. 3, ще се проведе обсъждане на проектите за обект: "Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков" в участъка от ул. „Кракра" до Младежки театър".


19.04.2017 г.

На 28.04.2017г. от 17.30 ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство" - Столична община, ул. „Сердика" № 5, ет. 3, ще се проведе представяне на проекти за обект: "Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков" в участъка от ул. „Кракра" до Младежки театър". Писмени становище по проекта могат да се депозират в срок до 12.05.2017г. в деловодството на СО - район „Оборище", бул. "Мадрид" № 1, гр. София.

Проектите за „Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков" в участъка от ул. „Кракра" до Младежки театър можете да видите тук:

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Заповед-№РОБ17-РД09-77-от-19.04.2017-г.

Проект с настилка от паваж и асфалт

Типов напречен профил 1

Типов напречен профил 2

Детайл 1

Постоянна организация на движението 1

Постоянна организация на движението 2

Ситуация

Типов напречен профил

Проект с настилка от асфалт

Напречен профил - асфалт

Ситуация и надлъжен профил - асфалт

Проект с настилка от паваж

Ситуация 1 - паваж

Ситуация 2 - паваж

Постоянна организация на движението 1 - паваж

Постоянна организация на движението 2 - паваж

Типов напречен профил и детайли - паваж

06.12.2016 г.

На основание Заповед №РТР16-РД56-401/11.11.2016 г. на Кмета на район „Триадица” на 23.11.2016 г. в заседателната зала на район „Триадица” се проведе представяне на „Проект за схеми за поставяне на самостоятелни търговски съоръжения със сезонен и часови режим на работа на територията на район „Триадица”, част от които попадат в „Южен парк – III част” и градина „Буката”.

Проектът е изложен на таблото за обявления към отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” на IV етаж в сградата на район „Триадица”, както и на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община. Допълнителна информация по проекта може да се получи от арх. А.Данова в рамките на приемното време: вторник от 9 до 12 часа и четвъртък от 13 до 17 часа.

Писмени становища по проекта се приемат в срок до 07.12.2016 г. в деловодството на район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет. 1.

Обществено обсъждане на проекта ще се проведе на 14.12.2016 г. от 10 часа в заседателната зала на район „Триадица” на ул. „Алабин” № 54, ет. 3, стая 301.

Заповед №РТР16-РД56-401/11.11.2016 г. на Кмета на район „Триадица” е публикувана на интернет страницата на район „Триадица”.

Обща схема за самостоятелни търговски съоръжения на територията на район Триадица


         21.11.2016 г.

На основание Заповед №РВЕ16-РД09-225/03.11.2016 г. на Кмета на район „Възраждане” на 09.11.2016 г. в сградата на читалище „Аура” се проведе представяне на проекта за план – схема за поставяне на преместваеми обекти в парк „Възраждане” – УПИ I  и УПИ III, кв. 1а, м. „Зона Б-5-4”.

Проектът е изложен на III етаж в сградата на район „Възраждане” с приемно време вторник и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч, както и на интернет страниците на район „Възраждане” и Направление „Архитектура и градоустройство”.

Писмени становища се приемат до 25.11.2016 г. (петък) в деловодството на район „Възраждане”.

Общественото обсъждане на проекта ще се проведе на 13.12.2016г. (вторник) от 17:30 ч. в заседателната зала на читалище „Аура”, етаж 2 – бул. „Александър Стамболийски” №175.

        

Проект за план-схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ в Парк Възраждане, УПИ I и УПИ III, кв. 1А, м. "Зона Б-5-4"

07.10.2016 г.

На основание заповед № РОБ16-РД-09-197/04.10.2016 г. на Kмета на район „Оборище” на 12.10.2016 г. от 18,00 часа в сградата на Читалище „Д-р Петър х. Берон – 1925” на бул. „Янко Сакъзов” № 17 ще се проведе представяне на инвестиционен проект по част „Канализация” - част от проекта за Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в ЦГЧ на гр. София - Зона 4 (Градината „Кристал”, пл. „Народно събрание”, бул. „Цар Освободител”, бул. „Васил Левски”, пл. „Васил Левски”, ул. „Московска”, ул. „Г. С. Раковски”, пл. „Ал. Невски”, ул. „Париж”, ул. „Оборище”, ул. „Дунав”,  ул. „11-ти август”, ул. „6-ти септември” и градините около храм-паметника „Ал. Невски”, храм „Св. София”, пред Синодалната палата и около паметника на Иван Вазов) като част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. София за периода 2014 – 2020 г.

Общественото обсъждане на проекта ще се състои на 09.11.2016 г. от 18,00 часа в същата сграда. 

Проектът е изложен на ІV етаж в сградата на район „Оборище” на бул. „Мадрид” № 1 с приемно време: сряда от 13,30 до 16,00 ч. и петък от 9,30 до 12,00 ч.

Писмени становища се приемат до 26.10.2016 г. в деловодството на район „Оборище” на бул. „Мадрид” № 1.