Съобщения за обществени обсъждания

 

 

29.05.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
СО –район „ОВЧА КУПЕЛ”
Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК18-РД09-157/18.05.2018г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 01.06.2018г. от 17.00ч. в заседателната зала на района – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2 ще се представи виза на детска площадка в  УПИ ІІ-за хотел, ресторант и озеленяване (ПИ 68 134.4140.9071) – общинска собственост в кв.2 м.”кв.Суходол. Визата е изложена в сградата на района - бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.1  и е качена на сайта на района.
Допълнителна информация може да се получи в понеделник и четвъртък между 14 и 16ч. в стая 35  на административната сграда на район „Овча купел” - ет.2.
До 11.06.18г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg , които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.
На 15.06.18г. от 17.00 ч ще се проведе обществено обсъждане в заседателната зала на бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2.
Заповед

Виза

 

23.05.2018 г.

Район Банкя-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община съобщава, че на 29.05.2018 г. (вторник) от 17,00 часа в сградата на Туристическия информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. "Александър Стамболийски" N1, ще се проведе представяне на издадена Виза за инвестиционно проучване и проектиране на 4 (четири) броя временни едноетажни обекти - градински център със зала за посетители (туристически център и заведение за хранене) в ПИ с идентификатор 02659.2251.24 по КККР на р-н Банкя (попадащ в част от УПИ "за правителствен балнеосанаториум", м. "Купен дол-гр. Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 14.06.2018 г. (четвъртък) от 17,00 часа в сградата на Туристическия информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. "Александър Стамболийски" N1.

Обявление

Заповед

Виза

 

 

18.05.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
СО –район „ОВЧА КУПЕЛ”
Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК18-РД09-153/16.05.2018г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 29.05.2018г. от 17.00ч. в заседателната зала на района – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2 ще се представи проект за ИПРЗ с образуване на нови УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ и УПИ ХХІ и улица-тупик о.т.8а÷о.т.8б÷8в÷8г в кв.125 м.”Факултета”
Проектът е изложен в сградата на района - бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.1  и е качен на сайта на района.
Допълнителна информация може да се получи в понеделник и четвъртък между 14 и 16ч. в стая35 на административната сграда на район „Овча купел” - ет.2.
До 08.06.18г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg , които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.
На 14.06.18г. от 17.00ч ще се проведе обществено обсъждане в заседателната зала на бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2.
Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване

ИПР

ПЗ

 

17.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На 30.05.2018 г. от 18,00 часа в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство" - Столична община на адрес: гр. София, ул. "Сердика" N5, зала на ет. 3 ще се проведе представяне на Концепция за разширение на бул. “Тодор Каблешков” в обхвата между кв.”Манастирски ливади-изток” и кв.”Гоце Делчев” с цел подобряване на транспортната комуникация на двата квартала. 

На 12.06.2018 г. от 18,00 часа ще се проведе обществена дискусия и обсъждане в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство" - Столична община на адрес: гр. София, ул. "Сердика" N5, зала на ет. 3

Заповед РТР18-РД56-104 от 14.05.2018 г.

Заповед РТР18-РД56-106 от 18.05.2018г. за поправка на очевидна фактическа грешка

 

 

14.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица на 31.05.2018 г. от 18:30 ч. часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3 ще се представи проект на Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС,  за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен.

Заданието с графичните материали към него са налични в сградите на районните администрации и на официалната интернет страница на Столична община. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проект за задание могат да се депозират в срок до 22.06.2018 г. в районната администрация или на посочените официални имейли в издадените заповеди.

Становища постъпили след 22.06.2018 г. няма да бъдат разглеждани.

След приключване на общественото обсъждане в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3, ще се проведе заключителна дискусия на 28.06.2018 г. от 18:30 ч.

Задание

Графична част

Презентация

Заповед-район Нови Искър

Заповед-Район Студентски

Заповед-район Красно село

Заповед-Район Сердика

Заповед-Район Илинден

Заповед-Район Панчарево

Заповед-Район Слатина

Заповед-Район Младост

Заповед - Район Триадица

Заповед - Район Възраждане

Заповед - Район Овча Купел

Заповед - Район Изгрев

Заповед - Район Красна поляна

Заповед - Район Искър

Заповед - Район Люлин

Заповед - Район Връбница

Заповед - Район Кремиковци

Заповед - Район Подуяне

Заповед - Район Банкя

 

 

10.05.2018 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл.20, ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН18-РД09-44/08.05.2018г. на кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП—ПРЗ за ПИ 44063.6231.2516, за образуване на нов УПИ II-2516 „за жс“ и създаване на задънена улица от о.т.622А до о.т.622Б, кв.29А, .с. Лозен, район Панчарево.
Представянето на проекта ще се извърши от представител на възложителя и от проектанта,  и ще се състои на  17.05.2018г. от 18.00 ч. в кметство с. 17.05.2018г. от 18.00 ч. в кметство с. Лозен, ул. „Съединение“ № 112.
След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация so_pancharevo@abv.bg  и в кметство с. Лозен. Становища постъпили след определения срок - до 25.05.2018г. не се разглеждат.
След представянето на проекта, същият ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по проекта, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Надежда Игнатова- Главен архитект на район Панчарево и Петранка Брайнова- Гл. специалист отдел УТК в СО-район Панчарево.
Заключителната дискусия ще се проведе на 31.05.2018г. от 18:00ч. в кметство с. Лозен.
Обявление

Заповед

Обяснителна записка

Графика 1

Графика 2

30.04.2018 г.

Район „Красно село“, по реда на чл. 20, ал. 2 от от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РКС18-РД09-232/30.04.2018 г. на кмета на район „Красно село“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и застрояване за за УПИ І-146, за общ. обсл., магазини, ЖС, ПГ и трафопост и изменение на план за регулация за УПИ VІІІ–за озеленяване в режим на Тго, кв. 312ж, м. „Красно село – Плавателен канал – Север“ по плана на гр. София.
Представянето на проекта ще се проведе на 10.05.2018 г. от 18,00 ч. в заседателната зала на II етаж на Район "Красно село" на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III " № 124.
Заключителната дискусия на обществено обсъждане  ще се проведе на 30.05.2018 г. от 18,00 ч. в заседателната зала на II етаж на Район "Красно село" на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III " № 124

Заповед

Обяснителна записка

Изменение на застрояване

Изменение на регулация

Експертна оценка

Идеен проект - парк 1

Идеен проект-парк 2

 

12.04.2018 г.

Район Триадица, по реда на чл. 20, ал. 2 от от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РТР18-РД56-65/03.04.2018 г. на кмета на район Триадица за представяне на Виза за проектиране на отрита площадка за игра на открито за деца със специфични потребности в УПИ II-"За парк", кв. 187а, м. "Южен парк-3 част".

Обществена дискусия и обсъждане ще се проведе на 10.05.2018 г. от 18,00 часа в сградата на НАГ-СО, адрес: ул. "Сердика" N5, залата на 3 етаж.

Заповед

Писмо

Виза

 

12.04.2018 г.

Район Триадица, по реда на чл. 20, ал. 2 от от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РТР18-РД56-69/04.04.2018 г. на кмета на район Триадица за провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП-ИПУР и ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 68134.1005.26 и образувани нови УПИ I-"за озеленяване с режим ТГО", УПИ II-"за ожс", изменение на профил на улица по о.т. 241-о.т.182 и по о.т. 182-о.т.171 като се предвижда уличен паркинг в кв. 151, м."Красно село-плавателен канал".

Обществена дискусия и обсъждане ще се проведе на 03.05.2018 г. от 18,00 часа в сградата Клуб на район "Триадица" с адрес: гр. София, ул. "Йордан Йовков" N 13.

Заповед

ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ

 

20.03.2018 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл.20, ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН18-РД09-30/19.03.2018г. на кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП-ИПУР от о.т.1 до о.т.6, ПРЗ и идеен план-схема за вертикално планиране за УПИ VIII-108, за автомивка ПГТП, автосервиз, ТИР-паркинг, заведение за общ. хранене с магазин и ТП, кв.42, м. „Голямата локва-Търговски парк 2“, район Панчарево.

Представянето на проекта ще се извърши от представител на възложителя и от проектанта,  и ще се състои на  29.03.2018г. от 18.00 ч. в кметство с. Кривина, ул. „Стара река“ № 2 З.
След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация so_pancharevo@abv.bg  и в кметство с. Кривина. Становища постъпили след определения срок - до 10.04.2018г. не се разглеждат.
След представянето на проекта, същият ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по проекта, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Надежда Игнатова- Главен архитект на район Панчарево и Цветанка Евтимова- Гл. специалист отдел УТК в СО-район Панчарево.
Заключителната дискусия ще се проведе на 13.04.2018г. от 18:00ч. в кметство с. Кривина, ул. „Стара река“ № 2 З.
Заповед

Обявление

Обяснителна записка - ПУП

Обяснителна записка-схеми

ГРАФИЧНА ЧАСТ 1

ГРАФИЧНА ЧАСТ 2

ГРАФИЧНА ЧАСТ 3

ГРАФИЧНА ЧАСТ 4

 

09.03.2018 г.

Район Илинден, СО на основание чл. 12 от ЗУЗСО, във връзка с "Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община", приета с Решение N 661 по Протокол N 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, съобщава, че е издадена Заповед N РИЛ18-РД09-27/28.02.2018 Г. на Кмета на район Илинден за провеждане на обществено обсъждане на мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране на вътрешни преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща обслужваща сграда в заведение за обществено хранене (идентификатор 68134.1200.367.2) в УПИ I-за озеленяване от к. 2, м. "Западен парк", СО - район "Илинден" по плана на гр. София.

Представянето на мотивираното предложение ще се проведе на 12.03.2018 г. (понеделник) от 17:00 часа в заседателната зала на СО-район Илинден с административен адрес: гр. София, жк. "Захарна фабрика", ул. "Билянини извори" N10, вх. Б, ет. IV, ст. 421.

Заключителната дискусия на обществено обсъждане на мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране ще се проведе на 29.03.2018 г. (четвъртък) от 17:00 часа в заседателната зала на СО-район Илинден с административен адрес: гр. София, жк. "Захарна фабрика", ул. "Билянини извори" N10, вх. Б, ет. IV, ст. 421.

Обявление

Заповед

Обяснителна записка

Мотивирано предложение

Протокол

Аудио запис

 

16.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

По реда на чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и на основание Заповед №РИВ18-РД09-32/16.02.2018г. на кмета на Район „Изгрев” за провеждане на  обществено обсъждане на  Проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване в обхват на УПИ  VІ-817, кв. 65, местност „ИЗТОК-ИЗТОК - 2 част”, техническата служба на районната администрация съобщава на гражданите и заинтересованите лица, че екипът, разработил проекта ще го представи от 17.00 часа на 28.02.2018 г. в общинската зала на ІІ етаж на ул. “Антон Павлович Чехов” №16а

Копие от проекта и заповедта на кмета са изложени за гражданите на таблото за обявления на І етаж, пред стая №12 в сградата на районната администрация на ул. “Атанас Далчев” №12. Съобщението за общественото обсъждане може да се види и на  интернет-страницата на Столична община (http://www.sofia.bg/), както и на интернет-страницата на район „Изгрев” (http://www.so-izgrev.bg).

Заповед

Проект

Обяснителна записка

 

07.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

По реда на чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и на основание Заповед №РИВ18-РД09-24/01.02.2018г. на кмета на Район „Изгрев” за провеждане на  обществено обсъждане на  Проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване в обхват на УПИ ІІ-113, кв.68, местност „ИЗТОК-ИЗТОК”, техническата служба на районната администрация съобщава на гражданите и заинтересованите лица, че екипът, разработил проекта ще го представиот 17.00 часа на 14.02.2018г. в общинската зала на ІІ етаж на ул. “Антон Павлович Чехов” №16а


Копие от проекта и заповедта на кмета са изложени за гражданите на таблото за обявления на І етаж в сградата на районната администрация на ул. “Атанас Далчев” №12. Съобщението за общественото обсъждане може да се види и на  интернет-страницата на Столична община (http://www.sofia.bg/), както и на интернет-страницата на район „Изгрев” (http://www.so-izgrev.bg).

 

Заповед

Проект

 

01.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ - Заключителна дискусия за Проект за изменение на план за регулация и на план за застрояване в м. "Овча купел-1", кв. 114, УПИ VI-за ожс и озел. и УПИ VII за ожс и улици на 22.02.2018 г. от 17:00 часа в заседателната зала на ет. 2 в сградата на район "Овча Купел".

Заповед

План за регулация

План за застрояване

Мотивирано предложение

Извадка

Запис от Представяне на 06.02.2018 г.

Предложение 1

Предложение 2

Протокол от събрание на ЕС

Становище 1

Становище 2

Запис от Представяне на 22.02.2018 г.: http://mail.bg/getattachment/index/u/d197a95e54ed61ebe24d59ffa02654d5/t/38423358b69386000/f/180206_0008.WAV/

 

24.01.2018 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че предвид големия обществен интерес и с оглед обработване на големия брой становища, предложения, възражения и др. и на основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМАчл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 12 от ЗУЗСО и чл.10, ал. 3 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, раздел III от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания в Столична община е издадена Заповед № РМЛ18-РД09-17/24.01.2018г. на Кмета на СО - район „Младост” за изменение на  Заповед № РМЛ17-РД09-291/23.11.2017г. на Кмета на Столична община – район „Младост” относно провеждането на обществена дискусия за: Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток” – район „Младост” в границите на зоната за градски паркове и градини, определена с ОУП на СО, приет с Решение № 960/2009г. на МС.

Изменя се срокът за подаване на писмени становища. Писмени становища могат да се депозират в срок до 12.02.2018г. вкл. в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@so-mladost.com.

Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти.

Становища постъпили след 12.02.2018г. няма да бъдат разглеждани.

Променя се датата за провеждане на обществената дискусия.

Обществената дискусия ще се проведе на 22.02.2018г. от 18:30 часа в Народно читалище „Младост 1971”,  с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” /до кооперативния пазар/.

Пълният текст на заповедта е публикуван на официалния уеб сайт на Столична община–район „Младост” и на официалната страница на

https://www.facebook.com/mladost.sofia.municipality/.

Заповедта е поставена и на информационното табло в сградата на СО – район „Младост“.

Заповед

Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток“ – район „Младост“

Възражения и становища по Заданието за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток” – район „Младост” можете да видите на официалната страница на район Младост: тук

 

23.01.2018 г.

Oбществено обсъждане на Задание за Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София и Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София

Дата на публикуване: 23.01.2018

На основание Заповед № РТР18-РД56-17/22.01.2018 г. на Кмета на район „Триадица“ на 01.02.2018 г. от 18.00 часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3, в рамките на процедурата по обществено обсъждане ще се проведе представяне на:

1.  Задание за Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София, изготвено от НПО „Група Град“;

2.  Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София, изработено от „Транспро“ ООД.

Заключителната дискусия ще се проведе на 15.02.2018 г. от 18,00 часа в същата зала.

ЗАПОВЕД-№РТР18-РД56-17-ОТ-22.01.2018-Г.

Задание

Схеми-транспорт

Транспортно проучване

Транспортно проучване-доп

Приложение 1

Приложение 2

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект

Обобщен доклад

15.12.2017 г.

На 15.01.2018 г. от 17,00 часа в стая 217, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на подробен устройствен план – ПУП-ИПРЗ за кв.92, м. „Христо Смирненски - Слатина”, УПИ VІ за ЖС, VІІ- за ЖС, МАГАЗИНИ и ГАРАЖИ, и образуване на нов УПИ VІ- ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ, кв. 92, местност „Христо Смирненски- Слатина”, гр. София, район „Слатина,, на основание Заповед № РСЛ17-РД09-466/15.12.2017г. на Кмета на СО – р-н „Слатина‟.

 

Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216 в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

ПУП

ЗАПОВЕД

 

14.12.2017 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ”

обявява, че на основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 12 от ЗУЗСО и чл.10, ал. 3 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, раздел III от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания в Столична община и постъпило в СО-район “Младост” писмо с вх. № РМЛ17-ТП00-2-[1]/25.04.2017г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ17-РД09-291/23.11.2017г. на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на:

Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток” – район „Младост” в границите на зоната за градски паркове и градини, определена с ОУП на СО, приет с Решение № 960/2009г. на МС.

Разработката обхваща значителна неурегулирана досега територия, предвидена за градски парк с разнообразни функционални активности в непосредствено съседство с гъсто населени жилищни квартали в административните граници на район „Младост”. Възложител на заданието е Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община.

Представянето на заданието за проектиране ще се състои на 11.01.2018 г. от 18.30 часа в Народно читалище „Младост 1971”, с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” /до кооперативния пазар/. Събитието във Фейсбук: https://fb.com/events/196634840903234/

Писмени становища могат да се депозират в срок до 25.01.2018г. вкл. в деловодството на СО район „Младост” или по електронна поща office@so-mladost.com.

Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти.

Становища постъпили след 25.01.2018г. няма да бъдат разглеждани.

Обществената дискусия ще се проведе на 01.02.2018 г. от 18:30 часа в Народно читалище „Младост 1971”, с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” /до кооперативния пазар/. Събитие във Фейсбук: https://fb.com/events/266660777195176/

Пълният текст на заповедта е публикуван на официалния уеб сайт на Столична община–район „Младост” (www.mladost.bg) и на официалната страница във Фейсбук: https://www.fb.com/mladost.sofia.municipality/.

Заповедта е поставена и на информационното табло в сградата на СО – район „Младост“.

Заповед

Обявление

 

 08.12.2017 г.

На 20.12.2017 г. от 17,00 часа в стая 217, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе предствяне на подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за кв. 211а, м. „Христо Смирненски - Слатина‟, УПИ ІV за ЖС, паркинги и детски площадки, V – за ОЖС, VІ – 11 за ЖС, VІІ – 12 за ЖС и обществено обслужване и VІІІ – за ОЖС; улица тупик от о.т. 114а до о.т. 114б до о.т. 114д, на основание Заповед № РСЛ17-РД09-454/07.12.2017 г. на Кмета на СО – р-н „Слатина‟.

Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216 в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

Заповед

ПУП-ИПЗ

 


 

07.11.2017 г.

На основание Решение на СОС № 572/14.09.17г. и Заповед на Главния архитект № РА50-717/06.11.17г., в съответствие с изискванията на чл.72, ал(1) от АПК, Столична община съобщава за одобряване на „Схема за поставяне на информационни елементи за туристически обекти в централната част на София”.

Схемата е изработена по възлагане на Столична община във връзка с предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г.. Тя има за цел да покаже местата, на които се предвижда поставяне на информационни елементи-тотеми и табели.

Схемата поставя първия етап на система от визуална комуникация, която ще помогне на гражданите и гостите на София да се ориентират бързо и пълноценно в града, да се запознаят с неговите забележителности и история.

Схемата е публикувана на сайта на НАГ.

Схема за поставяне на информационни елементи на туристически обекти в Централната част на София

10.07.2017 г.

На 13.07.2017 г. от 16,00 часа ще се проведе предствяне на проект за изменение на план за регулация и на план за застрояване в м. "Овча купел-1", кв. 103г с образуване на нови УПИ IX-189, 1197-ЗА ЖС и профил на улица - тупик от о.т. 146а до о.т. 146б, попадащи на територията на район "Овча купел".РД09-

Заповед N РОК17-РД09-195/07.07.2017 Г.

 

 

04.07.2017 г.

Предварително представяне на проекта за Подробен устройствен план на Парк „Борисова градина"

В отговор на нарастващия интерес на столичната общественост, Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община с любезното съдействие на Съюза на архитектите в България организира предварително представяне на проекта за Подробен устройствен план на Парк „Борисова градина”. Проектантският колектив „Ковачев Архитекти” ООД, чиято концепция спечели конкурса за устройствена концепция за подробен устройствен план на Парк „Борисова градина” ще представи ескизния проект за ПУП, като ще сподели възникналите в процеса на проектиране проблеми, както и предлаганите за тях решения, очаквайки гражданска и професионална позиция по темата от участниците в събитието. Каним всички заинтересовани граждани, неправителствени организации и професионално изкушени ползватели на единствения по рода си столичен парк за участие в неформална дискусия с, надяваме се, положителен и конструктивен ефект. След предаването на проекта, което е предвидено до 15.08.2017 г., като задължителен етап в процедурата за одобряване, същият ще бъде съгласуван и подложен на обществено обсъждане по реда на действащата към момента нормативна уредба. Предварителният проект за ПУП ще бъде достъпен за разглеждане от заинтересованите на електронната страница на НАГ www.sofia-agk.com след 07.07.2017 г. Представянето и дискусията ще се състоят в Централния дом на архитекта на ул. „Кракра” № 11 в залата на I-вия етаж на 13.07.2017 г., четвъртък, от 17:00 до 19:00 ч.

МАТЕРИАЛИ

 

19.06.2017 г.

Съгласно Решение № 443 по Протокол № 85, т. 22 от 09.07.2016 г. на Столичния общински съвет от 09.07.2015 година е допуснато изработването на проект на план за регулация и застрояване (ПРЗ), по реда на чл. 16 от ЗУТ, за част от територията на м. „п.з. Илиянци-изток", район „Сердика” с териториален обхват-от юг ул."Биримирски  извор", от  запад изграденият бул."Илиянци" и гара „Илиянци", от север „Северна скоростна тангента", от изток устройствена зона „Тзв" съгласно ОУП на СО, представляваща сервитут на съществуващи проводи на техническата инфраструктура.Във връзка с горното ВИ уведомяваме, че ще се проведе среща със собственици и заинтересованите лица в ЧИТАЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” НА 20.06.2017 Г. ОТ 18.00 Ч.

СЪОБЩЕНИЕ

 

19.06.2017 г.

На 21.06.2017 г. от 16,00 часа ще се проведе представяне на проект ИПРЗ за кв. 104 г - нов, м. Овча Купел - 1

Заповед №РОК 17-РД 09-163/12.06.2017г на Кмета на р-н „Овча купел” за обществено обсъждане на ИПРЗ за кв.104г-нов м.“Овча купел-1“ изменение на улична регулация от о.т.108 до о.т.109а.

15.05.2017 г.

На 16.05.2017г. от 17.30 ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство" - Столична община, ул. „Сердика" № 5, ет. 3, ще се проведе обсъждане на проектите за обект: "Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков" в участъка от ул. „Кракра" до Младежки театър".


19.04.2017 г.

На 28.04.2017г. от 17.30 ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство" - Столична община, ул. „Сердика" № 5, ет. 3, ще се проведе представяне на проекти за обект: "Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков" в участъка от ул. „Кракра" до Младежки театър". Писмени становище по проекта могат да се депозират в срок до 12.05.2017г. в деловодството на СО - район „Оборище", бул. "Мадрид" № 1, гр. София.

Проектите за „Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков" в участъка от ул. „Кракра" до Младежки театър можете да видите тук:

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Заповед-№РОБ17-РД09-77-от-19.04.2017-г.

Проект с настилка от паваж и асфалт

Типов напречен профил 1

Типов напречен профил 2

Детайл 1

Постоянна организация на движението 1

Постоянна организация на движението 2

Ситуация

Типов напречен профил

Проект с настилка от асфалт

Напречен профил - асфалт

Ситуация и надлъжен профил - асфалт

Проект с настилка от паваж

Ситуация 1 - паваж

Ситуация 2 - паваж

Постоянна организация на движението 1 - паваж

Постоянна организация на движението 2 - паваж

Типов напречен профил и детайли - паваж

06.12.2016 г.

На основание Заповед №РТР16-РД56-401/11.11.2016 г. на Кмета на район „Триадица” на 23.11.2016 г. в заседателната зала на район „Триадица” се проведе представяне на „Проект за схеми за поставяне на самостоятелни търговски съоръжения със сезонен и часови режим на работа на територията на район „Триадица”, част от които попадат в „Южен парк – III част” и градина „Буката”.

Проектът е изложен на таблото за обявления към отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” на IV етаж в сградата на район „Триадица”, както и на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община. Допълнителна информация по проекта може да се получи от арх. А.Данова в рамките на приемното време: вторник от 9 до 12 часа и четвъртък от 13 до 17 часа.

Писмени становища по проекта се приемат в срок до 07.12.2016 г. в деловодството на район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет. 1.

Обществено обсъждане на проекта ще се проведе на 14.12.2016 г. от 10 часа в заседателната зала на район „Триадица” на ул. „Алабин” № 54, ет. 3, стая 301.

Заповед №РТР16-РД56-401/11.11.2016 г. на Кмета на район „Триадица” е публикувана на интернет страницата на район „Триадица”.

Обща схема за самостоятелни търговски съоръжения на територията на район Триадица


         21.11.2016 г.

На основание Заповед №РВЕ16-РД09-225/03.11.2016 г. на Кмета на район „Възраждане” на 09.11.2016 г. в сградата на читалище „Аура” се проведе представяне на проекта за план – схема за поставяне на преместваеми обекти в парк „Възраждане” – УПИ I  и УПИ III, кв. 1а, м. „Зона Б-5-4”.

Проектът е изложен на III етаж в сградата на район „Възраждане” с приемно време вторник и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч, както и на интернет страниците на район „Възраждане” и Направление „Архитектура и градоустройство”.

Писмени становища се приемат до 25.11.2016 г. (петък) в деловодството на район „Възраждане”.

Общественото обсъждане на проекта ще се проведе на 13.12.2016г. (вторник) от 17:30 ч. в заседателната зала на читалище „Аура”, етаж 2 – бул. „Александър Стамболийски” №175.

        

Проект за план-схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ в Парк Възраждане, УПИ I и УПИ III, кв. 1А, м. "Зона Б-5-4"

 

07.10.2016 г.

На основание заповед № РОБ16-РД-09-197/04.10.2016 г. на Kмета на район „Оборище” на 12.10.2016 г. от 18,00 часа в сградата на Читалище „Д-р Петър х. Берон – 1925” на бул. „Янко Сакъзов” № 17 ще се проведе представяне на инвестиционен проект по част „Канализация” - част от проекта за Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в ЦГЧ на гр. София - Зона 4 (Градината „Кристал”, пл. „Народно събрание”, бул. „Цар Освободител”, бул. „Васил Левски”, пл. „Васил Левски”, ул. „Московска”, ул. „Г. С. Раковски”, пл. „Ал. Невски”, ул. „Париж”, ул. „Оборище”, ул. „Дунав”,  ул. „11-ти август”, ул. „6-ти септември” и градините около храм-паметника „Ал. Невски”, храм „Св. София”, пред Синодалната палата и около паметника на Иван Вазов) като част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. София за периода 2014 – 2020 г.

Общественото обсъждане на проекта ще се състои на 09.11.2016 г. от 18,00 часа в същата сграда. 

Проектът е изложен на ІV етаж в сградата на район „Оборище” на бул. „Мадрид” № 1 с приемно време: сряда от 13,30 до 16,00 ч. и петък от 9,30 до 12,00 ч.

Писмени становища се приемат до 26.10.2016 г. в деловодството на район „Оборище” на бул. „Мадрид” № 1.

 

 

Район „Красно село“, по реда на чл. 20, ал. 2 от от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РКС18-РД09-232/30.04.2018 г. на кмета на район „Красно село“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и застрояване за за УПИ І-146, за общ. обсл., магазини, ЖС, ПГ и трафопост и изменение на план за регулация за УПИ VІІІ–за озеленяване в режим на Тго, кв. 312ж, м. „Красно село – Плавателен канал – Север“ по плана на гр. София.
Представянето на проекта ще се проведе на 10.05.2018 г. от 18,00 ч. в заседателната зала на II етаж на Район "Красно село" на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III " № 124.

Район Панчарево-СО, на основание чл.20, ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН18-РД09-44/08.05.2018г. на кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП—ПРЗ за ПИ 44063.6231.2516, за образуване на нов УПИ II-2516 „за жс“ и създаване на задънена улица от о.т.622А до о.т.622Б, кв.29А, .с. Лозен, район Панчарево.