Регистър на обществените обсъждания

Заповед за разширен състав на ОЕСУТ

 

Дневен ред на заседанието

 

Проект на документа/тите, предложен/и за обсъждане 

 

 

Протоколи, постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект

 

 

Доклади, Протоколи
РТР18-РД56-17/22.01.2018 г.

1.Задание за Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София, изготвено от НПО „Група Град“;

 

2.Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София, изработено от „Транспро“ ООДЗадание

Схеми-транспорт

Транспортно проучване

Транспортно проучване-доп

Приложение 1

Приложение 2

 

Комплексно-транспортно проучване за югозападната част на центъра на София - 15.02.2018

 

 


Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект


Обобщен доклад

Протокол РЕСУТ

Протокол от представяне

Протокол от заключителна дискусия

РМЛ18-РД09-17/24.01.2018 Г.
Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток” – район „Младост” в границите на зоната за градски паркове и градини, определена с ОУП на СО, приет с Решение № 960/2009г. на МС.Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток“ – район „Младост“Постъпили мнения, становища и предложения по заданието може да видите на официалната страница на район "Младост": тук

 

РОК18-РД09-38/31.01.2018 Г.
План за регулация и на план за застрояване в м. "Овча купел-1", кв. 114, УПИ VI-за ожс и озел. и УПИ VII за ожс и улици на 22.02.2018 г. от 17:00 часа в заседателната зала на ет. 2 в сградата на район "Овча Купел".

План за регулация

План за застрояване

Мотивирано предложение

Извадка


Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект 1

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект 2

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект 3

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект 4

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект 5

 


Протокол

Запис от Представяне на 06.02.2018 г.

РИВ18-РД09-24/01.02.2018 г.
РИВ18-РД09-32/16.02.2018 г.Обществено обсъждане на проект за ПУП - ПЗ в УПИ VI-817, кв. 65, м. "ИЗТОК - ИЗТОК - 2 част", представляващ ПИ с идентификатор 68134.802.817 - на 28.02.2018 г. от 17:00 часа в залата на II етаж, сградата на ул. "А. П. Чехов" № 23а

Проект за ПУП - ПЗ за УПИ VI-817, кв. 65, м. "ИЗТОК - ИЗТОК - 2 част"

Обяснителна записка

РИЛ18-РД09-27/28.02.2018 Г.Провеждане на обществено обсъждане на мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране на вътрешни преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща обслужваща сграда в заведение за обществено хранене (идентификатор 68134.1200.367.2) в УПИ I-за озеленяване от к. 2, м. "Западен парк", СО - район "Илинден" по плана на гр. София.

Обяснителна записка

 

 

Мотивирано предложение


Протокол

Аудио запис

Протокол РЕСУТ

Протокол от заключителна дискусия

РПН18-РД09-30/19.03.2018 Г.
Провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП-ИПУР от о.т.1 до о.т.6, ПРЗ и идеен план-схема за вертикално планиране за УПИ VIII-108, за автомивка ПГТП, автосервиз, ТИР-паркинг, заведение за общ. хранене с магазин и ТП, кв.42, м. „Голямата локва-Търговски парк 2“, район Панчарево.

Обявление

Обяснителна записка - ПУП

Обяснителна записка-схеми

ГРАФИЧНА ЧАСТ 1

ГРАФИЧНА ЧАСТ 2

ГРАФИЧНА ЧАСТ 3

ГРАФИЧНА ЧАСТ 4

Протокол - 13.04.2018

Протокол-24.04.2018

Протокол-представяне

РТР18-РД56-69/04.04.2018 г.Провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП-ИПУР и ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 68134.1005.26 и образувани нови УПИ I-"за озеленяване с режим ТГО", УПИ II-"за ожс", изменение на профил на улица по о.т. 241-о.т.182 и по о.т. 182-о.т.171 като се предвижда уличен паркинг в кв. 151, м. "Красно село-плавателен канал".

ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ

РТР18-РД56-65/03.04.2018 г. Представяне на Виза за проектиране на отрита площадка за игра на открито за деца със специфични потребности в УПИ II-"За парк", кв. 187а, м. "Южен парк-3 част".

Писмо

Виза

РКС18-РД09-232/30.04.2018 г.Представяне на проект за изменение на план за регулация и застрояване за за УПИ І-146, за общ. обсл., магазини, ЖС, ПГ и трафопост и изменение на план за регулация за УПИ VІІІ–за озеленяване в режим на Тго, кв. 312ж, м. „Красно село – Плавателен канал – Север“ по плана на гр. София.

Заповед

Обяснителна записка

Изменение на застрояване

Изменение на регулация

Експертна оценка

Идеен проект - парк 1

Идеен проект-парк 2

Становище

Становище,

Становище,.

Становище,.,

РПН18-РД09-44/08.05.2018 г.
Провеждане на обществено обсъждане на проект за: УП—ПРЗ за ПИ 44063.6231.2516, за образуване на нов УПИ II-2516 „за жс“ и създаване на задънена улица от о.т.622А до о.т.622Б, кв.29А, с. Лозен, район Панчарево.Обявление

Заповед

Обяснителна записка

Графика 1

Графика 2

 

 

Заповед-район Нови Искър

Заповед-Район Студентски

Заповед-район Красно село

Заповед-Район Сердика

Заповед-Район Илинден

Заповед-Район Панчарево

Заповед-Район Слатина

Заповед-Район Младост

Заповед - Район Триадица

Заповед - Район Възраждане

Заповед - Район Овча Купел

Заповед - Район Изгрев

Заповед - Район Красна поляна

Заповед - Район Искър

Заповед - Район Люлин

Заповед - Район Връбница

Заповед - Район Кремиковци

Заповед - Район Подуяне

Заповед - Район Банкя

Заповед-район Оборище

Заповед - Район Лозенец

 

 

Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична общинаЗадание

Графична част

Презентация

становище 1

становище 2

становище 3

становище 4

становище 5

становище 6

становище 7

становище 8

становище 9

становище 10

становище 11

становище 12

становище 13

становище 14

становище 15

становище 16

становище 17

становище 18

становище 19

становище 20

становище 21

становище 22

становище 23

становище 24

становище 25

становище 26

становище 27

становище 28

становище 29

 

Становища по Задание за ИОУП на СО за разширение метро 06.2018 г.-(таблица)


протокол

протокол 2

РТР18-РД56-104 от 14.05.2018Концепция за разширение на бул. “Тодор Каблешков” в обхвата между кв.”Манастирски ливади-изток” и кв.”Гоце Делчев” с цел подобряване на транспортната комуникация на двата квартала.  Становище
РОК18-РД09-153/16.05.2018г. Проект за ИПРЗ с образуване на нови УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ и УПИ ХХІ и улица-тупик о.т.8а÷о.т.8б÷8в÷8г в кв.125 м.”Факултета”Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване

ИПР

Становище

Становище

Аудио запис
РД09-124/14.05.2018 г.
Виза за инвестиционно проучване и проектиране на 4 (четири) броя временни едноетажни обекти - градински център със зала за посетители (туристически център и заведение за хранене) в ПИ с идентификатор 02659.2251.24 по КККР на р-н Банкя (попадащ в част от УПИ "за правителствен балнеосанаториум", м. "Купен дол-гр. Банкя".

Обявление

Виза

РОК18-РД09-157/18.05.2018 г.Виза на детска площадка в  УПИ ІІ-за хотел, ресторант и озеленяване (ПИ 68 134.4140.9071) – общинска собственост в кв.2 м.”кв. Суходол. Визата е изложена в сградата на района - бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.1  ВизаСтановище
РПН18-РД09-71/27.06.2018 г.Виза за проектиране за: Изграждането на допълващо застрояване – нов трафопост в УПИ ⅠⅠ-211, „за ресторант“, кв.2, м. „НПЗ Казичане – запад“, (поземлен имот с идентификатор 35239.6109.1918 по КККР), р-н „Панчарево“ съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със заповед № РД-09-50-186/11.07.2002 г.

Обявление

Виза

Протокол 05.07.2018

Протокол 17.07.2018

ПУП-План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс (ПРЗПЖК) на м. ж.к. Хаджи Димитър в граници: от северозапад и север – ул. „Резбарска”; от изток – ул. „549” (р. Перловска); от юг и югоизток – бул. „Владимир Вазов”; от югозапад и запад – ул. „Ильо войвода”, ул. „Алберт Лонг”, ул. „Панайот Хитов”, ул. „Васил Петлешков”, ул. „Ген. Липранди”, ул. „Никола Войновски”, ул. „Арчарица”, заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура

РОБ18-РД09-252/20.08.2018 г.

РОБ18-РД09-272/27.09.2018 г.

Проект за разширяване на културно пространство "Пристройка - преустройство и реконструкция на сградата на театър Сфумато".

Преустройство и реконструкция (обемно пространствено решение) - "Сфумато"

 

Обосновка-текстова част

РОК18-РД09-289/04.10.2018 г.
Проект за виза за УПИ V-211 кв.13 м.“Овча купел-2“

Обявление

Заповед

Виза

Протокол

Протокол 22.10.2018

РИВ18-РД09-152/20.11.2018 г. Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за изменение на УПИ V-613, УПИ VI-612 и УПИ I-„за жилищно строителство“, за създаване на нови УПИ V-613,1640-„за ЖС“ и УПИ VI-612,613,1649-„за ЖС“ в кв. 89 и изменение на плана за застрояване на нови УПИ V-613,1640-„за ЖС“ и УПИ VI-612,613,1649-„за ЖС“ в кв. 89, местност „ИЗТОК-ИЗТОК“, на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София, с административен адрес на ул. „Чарлз Дарвин“ № 20 и № 22Проект
РНД18-РД56-262/16.11.18 г.
Задание за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване ИПР и ПЗ, разрешено със заповед № РА50-481/28.07.2017 за територия на м. „Северен парк“ в частта, попадаща в административните граници на СО - район „НадеждаЗадание
РИВ18-РД09-154/21.11.2018г. Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация  и застрояване в териториален обхват на УПИ IV-1805-„за офиси, обществено обслужване, жилищно строителство, подземен етажен гараж и трафопост“ (поземлен имот с идентификатор 68134.803.1805 по КККР) в кв. 7, м. „ДИАНАБАД“, на територията на район „Изгрев“

Обявление

Проект

Възражение 1

Възражение 2

Възражение 3

Възражение 4

Възражение 5

РСЦ18-РД09-161/20.11.2018г.


Одобряване на скица е указан начин на поставяне на преместваем обект - гъвкаво сезонно покритие тип „балон" на тенис кортове в ПИ с идентификатор 68134.109.12, парк „Борисова градина", район „Средец"-СО.

 

 

ГрафикаСтановище от г-н Светлозар Алексиев
РСЦ18-РД09-162/20.11.2018г.Мотивирано предложение за виза за проектиране на „Колодрум Сердика –преустройство на вътрешното пространство, изграждане на преместваем миникомплекс по футбол“ в ПИ с идентификатор 68134.109.39, парк „Борисова градина", район „Средец"-СО. Заключителната дискусия ще се проведе на 11.12.2018г. от 18:15 в залата на район „Средец“ ет.2Колодрум

Становище от БКС

Становище от г-н Ангел Златанов

Становище от г-н Иван Нанков

Становище от г-н Камен Русков

Становище от г-н Светлозар Алексиев

Становище от сдружение СКАК

Становище Сердика БКЛ

Становище Сдружение Велоеволюция

РСЛ18-РД09-425/04.12.2018 г.Изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: поземлени имоти с идентификатори 68134.703.1005 и 68134.703.1264, УПИ I-„за КЖС и магазини‟, кв. 93, м. „Христо Смирненски – Слатина”– изменение на план за регулация на ул. „Иван Димитров – Куклата“ между о.т. 228 и о.т. 221; изменение на план за регулация на ул. „Гео Милев“ между о.т. 223 и о.т. 221; изменение на план за регулация на ул. „Хемус“ между о.т. 249а – о.т. 248 – о.т. 247д (нова) и о.т. 246; откриване на задънена улица от о.т. 247д (нова) до о.т. 247е (нова). Изменение границите на кв. 93 и създаване на нови квартали 93 и 93а. Изменение границите на УПИ І – „За комплексно жилищно строителство и магазини“, в кв. 93. Създаване на нови УПИ І – „За комплексно жилищно строителство и магазини“, и УПИ ІІІ-1005, 1264 – „За жилищно строителство, магазини, ОО и ПГ“, в кв. 93а. Приобщаване на УПИ ІІ-475 от кв. 93 към нов кв. 93а. Изменение на план за застрояване на УПИ І – „За комплексно жилищно строителство и магазини“, в кв. 93 за създаване на нов УПИ ІІІ-1005, 1264 – „За жилищно строителство, магазини, ОО и ПГ“, в кв. 93а, м. „Христо Смирненски – Слатина“.Проект