Регистър на обществените обсъждания

Заповед за разширен състав на ОЕСУТ

 

Дневен ред на заседанието

 

Проект на документа/тите, предложен/и за обсъждане 

 

 

Протоколи, постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект

 

 

Доклади, Протоколи
РТР18-РД56-17/22.01.2018 г.

1.Задание за Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София, изготвено от НПО „Група Град“;

 

2.Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София, изработено от „Транспро“ ООДЗадание

Схеми-транспорт

Транспортно проучване

Транспортно проучване-доп

Приложение 1

Приложение 2

 

Комплексно-транспортно проучване за югозападната част на центъра на София - 15.02.2018

 

 


Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект


Обобщен доклад

Протокол РЕСУТ

Протокол от представяне

Протокол от заключителна дискусия

РМЛ18-РД09-17/24.01.2018 Г.
Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток” – район „Младост” в границите на зоната за градски паркове и градини, определена с ОУП на СО, приет с Решение № 960/2009г. на МС.Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток“ – район „Младост“Постъпили мнения, становища и предложения по заданието може да видите на официалната страница на район "Младост": тук

 

Протокол
РОК18-РД09-38/31.01.2018 Г.
План за регулация и на план за застрояване в м. "Овча купел-1", кв. 114, УПИ VI-за ожс и озел. и УПИ VII за ожс и улици на 22.02.2018 г. от 17:00 часа в заседателната зала на ет. 2 в сградата на район "Овча Купел".

План за регулация

План за застрояване

Мотивирано предложение

Извадка


Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект 1

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект 2

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект 3

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект 4

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект 5

 


Протокол

Запис от Представяне на 06.02.2018 г.

РИВ18-РД09-24/01.02.2018 г.
РИВ18-РД09-32/16.02.2018 г.Обществено обсъждане на проект за ПУП - ПЗ в УПИ VI-817, кв. 65, м. "ИЗТОК - ИЗТОК - 2 част", представляващ ПИ с идентификатор 68134.802.817 - на 28.02.2018 г. от 17:00 часа в залата на II етаж, сградата на ул. "А. П. Чехов" № 23а

Проект за ПУП - ПЗ за УПИ VI-817, кв. 65, м. "ИЗТОК - ИЗТОК - 2 част"

Обяснителна записка

Протокол от предварително представяне

Протокол от заключителна дискусия

РИЛ18-РД09-27/28.02.2018 Г.Провеждане на обществено обсъждане на мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране на вътрешни преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща обслужваща сграда в заведение за обществено хранене (идентификатор 68134.1200.367.2) в УПИ I-за озеленяване от к. 2, м. "Западен парк", СО - район "Илинден" по плана на гр. София.

Обяснителна записка

 

 

Мотивирано предложение


Протокол

Аудио запис

Протокол РЕСУТ

Протокол от заключителна дискусия

РПН18-РД09-30/19.03.2018 Г.
Провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП-ИПУР от о.т.1 до о.т.6, ПРЗ и идеен план-схема за вертикално планиране за УПИ VIII-108, за автомивка ПГТП, автосервиз, ТИР-паркинг, заведение за общ. хранене с магазин и ТП, кв.42, м. „Голямата локва-Търговски парк 2“, район Панчарево.

Обявление

Обяснителна записка - ПУП

Обяснителна записка-схеми

ГРАФИЧНА ЧАСТ 1

ГРАФИЧНА ЧАСТ 2

ГРАФИЧНА ЧАСТ 3

ГРАФИЧНА ЧАСТ 4

Протокол - 13.04.2018

Протокол-24.04.2018

Протокол-представяне

РТР18-РД56-69/04.04.2018 г.Провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП-ИПУР и ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 68134.1005.26 и образувани нови УПИ I-"за озеленяване с режим ТГО", УПИ II-"за ожс", изменение на профил на улица по о.т. 241-о.т.182 и по о.т. 182-о.т.171 като се предвижда уличен паркинг в кв. 151, м. "Красно село-плавателен канал".

ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ

РТР18-РД56-65/03.04.2018 г. Представяне на Виза за проектиране на отрита площадка за игра на открито за деца със специфични потребности в УПИ II-"За парк", кв. 187а, м. "Южен парк-3 част".

Писмо

Виза

РКС18-РД09-232/30.04.2018 г.Представяне на проект за изменение на план за регулация и застрояване за за УПИ І-146, за общ. обсл., магазини, ЖС, ПГ и трафопост и изменение на план за регулация за УПИ VІІІ–за озеленяване в режим на Тго, кв. 312ж, м. „Красно село – Плавателен канал – Север“ по плана на гр. София.

Заповед

Обяснителна записка

Изменение на застрояване

Изменение на регулация

Експертна оценка

Идеен проект - парк 1

Идеен проект-парк 2

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Протокол 10.05.2018

Протокол 30.05.2018

Обобщен доклад

РПН18-РД09-44/08.05.2018 г.
Провеждане на обществено обсъждане на проект за: УП—ПРЗ за ПИ 44063.6231.2516, за образуване на нов УПИ II-2516 „за жс“ и създаване на задънена улица от о.т.622А до о.т.622Б, кв.29А, с. Лозен, район Панчарево.Обявление

Заповед

Обяснителна записка

Графика 1

Графика 2

 

 

Заповед-район Нови Искър

Заповед-Район Студентски

Заповед-район Красно село

Заповед-Район Сердика

Заповед-Район Илинден

Заповед-Район Панчарево

Заповед-Район Слатина

Заповед-Район Младост

Заповед - Район Триадица

Заповед - Район Възраждане

Заповед - Район Овча Купел

Заповед - Район Изгрев

Заповед - Район Красна поляна

Заповед - Район Искър

Заповед - Район Люлин

Заповед - Район Връбница

Заповед - Район Кремиковци

Заповед - Район Подуяне

Заповед - Район Банкя

Заповед-район Оборище

Заповед - Район Лозенец

 

 

Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична общинаЗадание

Графична част

Презентация

становище 1

становище 2

становище 3

становище 4

становище 5

становище 6

становище 7

становище 8

становище 9

становище 10

становище 11

становище 12

становище 13

становище 14

становище 15

становище 16

становище 17

становище 18

становище 19

становище 20

становище 21

становище 22

становище 23

становище 24

становище 25

становище 26

становище 27

становище 28

становище 29

 

Становища по Задание за ИОУП на СО за разширение метро 06.2018 г.-(таблица)


протокол

протокол 2

РТР18-РД56-104 от 14.05.2018Концепция за разширение на бул. “Тодор Каблешков” в обхвата между кв.”Манастирски ливади-изток” и кв.”Гоце Делчев” с цел подобряване на транспортната комуникация на двата квартала.  Становище
РОК18-РД09-153/16.05.2018г. Проект за ИПРЗ с образуване на нови УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ и УПИ ХХІ и улица-тупик о.т.8а÷о.т.8б÷8в÷8г в кв.125 м.”Факултета”Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване

ИПР

Становище

Становище

Аудио запис
РД09-124/14.05.2018 г.
Виза за инвестиционно проучване и проектиране на 4 (четири) броя временни едноетажни обекти - градински център със зала за посетители (туристически център и заведение за хранене) в ПИ с идентификатор 02659.2251.24 по КККР на р-н Банкя (попадащ в част от УПИ "за правителствен балнеосанаториум", м. "Купен дол-гр. Банкя".

Обявление

Виза

Протокол 29.05.2018 г.

Протокол 14.06.2018 г.

Писмо - становище САБ

Становище САБ

Становище Виваком

Протокол 14.02.2019 г.

Протокол 27.02.2019 г.

Протокол РЕСУТ 28.02.2019 г.

Становище Виваком

РОК18-РД09-157/18.05.2018 г.Виза на детска площадка в  УПИ ІІ-за хотел, ресторант и озеленяване (ПИ 68 134.4140.9071) – общинска собственост в кв.2 м.”кв. Суходол. Визата е изложена в сградата на района - бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.1  ВизаСтановище
РПН18-РД09-71/27.06.2018 г.Виза за проектиране за: Изграждането на допълващо застрояване – нов трафопост в УПИ ⅠⅠ-211, „за ресторант“, кв.2, м. „НПЗ Казичане – запад“, (поземлен имот с идентификатор 35239.6109.1918 по КККР), р-н „Панчарево“ съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със заповед № РД-09-50-186/11.07.2002 г.

Обявление

Виза


Протокол 05.07.2018

Протокол 17.07.2018

ПУП-План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс (ПРЗПЖК) на м. ж.к. Хаджи Димитър в граници: от северозапад и север – ул. „Резбарска”; от изток – ул. „549” (р. Перловска); от юг и югоизток – бул. „Владимир Вазов”; от югозапад и запад – ул. „Ильо войвода”, ул. „Алберт Лонг”, ул. „Панайот Хитов”, ул. „Васил Петлешков”, ул. „Ген. Липранди”, ул. „Никола Войновски”, ул. „Арчарица”, заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура

РОБ18-РД09-252/20.08.2018 г.

РОБ18-РД09-272/27.09.2018 г.

Проект за разширяване на културно пространство "Пристройка - преустройство и реконструкция на сградата на театър Сфумато".

Преустройство и реконструкция (обемно пространствено решение) - "Сфумато"

Фасади- А1 фасада юг

Фасади-А1 фасада североизток

Фасади-А1 фасада запад

Разрез - А1 аа

А1-план 000

А1-план 355

А1-план 380

А1-план 780

А1-план 1160

А1-план 1520

А1-план покрив

Обосновка-текстова част

Визуализация - Проект за разширяване на културно пространство „Пристройка" – преустройство и реконструкция на сградата на театър „Сфумато"

Протокол от заключителна дискусия
РОК18-РД09-289/04.10.2018 г.
Проект за виза за УПИ V-211 кв.13 м.“Овча купел-2“

Обявление

Заповед

Виза


Протокол

Протокол 22.10.2018

РИВ18-РД09-152/20.11.2018 г. Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за изменение на УПИ V-613, УПИ VI-612 и УПИ I-„за жилищно строителство“, за създаване на нови УПИ V-613,1640-„за ЖС“ и УПИ VI-612,613,1649-„за ЖС“ в кв. 89 и изменение на плана за застрояване на нови УПИ V-613,1640-„за ЖС“ и УПИ VI-612,613,1649-„за ЖС“ в кв. 89, местност „ИЗТОК-ИЗТОК“, на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София, с административен адрес на ул. „Чарлз Дарвин“ № 20 и № 22Проект

Протокол от РЕСУТ

Протокол от представяне

Протокол от заключителна дискусия

Аудио запис от представяне

Аудио запис от заключителна дискусия

РНД18-РД56-262/16.11.18 г.
Задание за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване ИПР и ПЗ, разрешено със заповед № РА50-481/28.07.2017 за територия на м. „Северен парк“ в частта, попадаща в административните граници на СО - район „НадеждаЗадание

Възражение от Анна Георгиева

Възражение от Войслав Тодоров

Възражение от Даринка Петрова

Възражение от Ели Цветанова

Възражение от Георги Пичуров

Възражение от Иванка Йорданова

Възражение от Кристиан Попов

Възражение от Катя Вучкова

Възражение Иванка Йорданова

Възражение от Марина Манева

Възражение от Младен Младенов

Възражение от Пламена Гераскова

Възражение от Силвия Арангелова

Възражение от Симеон Арангелов

Възражение от Инициативен комитет

 

Протокол 15_2018

Протокол от обществено обсъждане - 28.11.2018 г.

Протокол от заключителна дискусия - 18.12.2018 г.

РИВ18-РД09-154/21.11.2018г. Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация  и застрояване в териториален обхват на УПИ IV-1805-„за офиси, обществено обслужване, жилищно строителство, подземен етажен гараж и трафопост“ (поземлен имот с идентификатор 68134.803.1805 по КККР) в кв. 7, м. „ДИАНАБАД“, на територията на район „Изгрев“

Обявление

Проект

Възражение 1

Възражение 2

Възражение 3

Възражение 4

Възражение 5

Възражение 6

Протокол от РЕСУТ

Протокол от представяне

Протокол от заключителна дискусия

Аудио запис от заключителна дискусия

Аудио запис от представяне

РСЦ18-РД09-161/20.11.2018г.


Одобряване на скица е указан начин на поставяне на преместваем обект - гъвкаво сезонно покритие тип „балон" на тенис кортове в ПИ с идентификатор 68134.109.12, парк „Борисова градина", район „Средец"-СО.

 

 

ГрафикаСтановище от г-н Светлозар Алексиев

РЕСУТ

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ - 1 ЧАСТ_27.11.18

ПРОТОКОЛ - 2 ЧАСТ 18.12.2018 г.

РСЦ18-РД09-162/20.11.2018г.Мотивирано предложение за виза за проектиране на „Колодрум Сердика –преустройство на вътрешното пространство, изграждане на преместваем миникомплекс по футбол“ в ПИ с идентификатор 68134.109.39, парк „Борисова градина", район „Средец"-СО. Заключителната дискусия ще се проведе на 11.12.2018г. от 18:15 в залата на район „Средец“ ет.2Колодрум

Становище от БКС

Становище от г-н Ангел Златанов

Становище от г-н Иван Нанков

Становище от г-н Камен Русков

Становище от г-н Светлозар Алексиев

Становище от сдружение СКАК

Становище Сердика БКЛ

Становище Сдружение Велоеволюция

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ_ОБЩИНА СРЕДЕЦ_ ВТОРА ЧАСТ_27.11.18

РЕСУТ

ПРОТОКОЛ_Финална дискусия Колодрум_11.12.2018

РСЛ18-РД09-425/04.12.2018 г.Изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: поземлени имоти с идентификатори 68134.703.1005 и 68134.703.1264, УПИ I-„за КЖС и магазини‟, кв. 93, м. „Христо Смирненски – Слатина”– изменение на план за регулация на ул. „Иван Димитров – Куклата“ между о.т. 228 и о.т. 221; изменение на план за регулация на ул. „Гео Милев“ между о.т. 223 и о.т. 221; изменение на план за регулация на ул. „Хемус“ между о.т. 249а – о.т. 248 – о.т. 247д (нова) и о.т. 246; откриване на задънена улица от о.т. 247д (нова) до о.т. 247е (нова). Изменение границите на кв. 93 и създаване на нови квартали 93 и 93а. Изменение границите на УПИ І – „За комплексно жилищно строителство и магазини“, в кв. 93. Създаване на нови УПИ І – „За комплексно жилищно строителство и магазини“, и УПИ ІІІ-1005, 1264 – „За жилищно строителство, магазини, ОО и ПГ“, в кв. 93а. Приобщаване на УПИ ІІ-475 от кв. 93 към нов кв. 93а. Изменение на план за застрояване на УПИ І – „За комплексно жилищно строителство и магазини“, в кв. 93 за създаване на нов УПИ ІІІ-1005, 1264 – „За жилищно строителство, магазини, ОО и ПГ“, в кв. 93а, м. „Христо Смирненски – Слатина“.Проект
РМЛ18-РД09-423/19.12.2018г.Проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв.57 – създаване на нови квартали 57, 57А и 57Б; отреждане на нови: УПИ I-“за озеленяване“ в кв.57, УПИ I-“за озеленяване“ в кв.57А и УПИ I-“за техническа инфраструктура“ в кв.57Б, м.“кв. Горубляне“.

Проект

Обяснителна записка

Протокол
РНИ19-РА50-8/15.01.2019 г.Задание  за изготвяне на Подробен устройствен план за бул. "Рожен" в участъка от „Северна скоростна тангента" до „Софийски околовръстен път", в рамките на землището на кв. Славовци, гр. Нови Искър.

Обявление

Задание

 

 

РНД19-РД56-20/28.01.2019Задание за изработване подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация /ПУР/ ( план за регулация на улици и на поземлени имоти за публична собственост ) по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за бул. „Рожен“ в участъка от м. „ПЗ Илиянци запад“ до река „Блато“ и ПУП – парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за бул. „Рожен“ в участъка от река „Блато“ до „Софийски околовръстен път“, район „Надежда“ и район „Нови Искър“.

Заповед

Заповед за комисия


Протокол

Протокол от заключителна дискусия

РСТ 19-РД09-30/ 01.02.2019 г.1.Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) разделяне на урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за жс и магазини в кв. 276, м. „Студентски град“ и отреждане на нови УПИ I – за жс и магазини и УПИ VII– 5070 за поземлен имот с идентификатор 68134.1606.5070, постъпил в администрацията на Столична община (СО) – район „Студентски“ със заявление наш вх. № РСТ18-ГР 94-1452/01.10.2018г.

2.Подробен устройствен план  /ПУП/ – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за нов УПИ I– 1606, 5069, 5645, за общежитие, кв. 155, м. „Студентски град“, постъпил в администрацията на СО – район „Студентски“ с  писмо, наш вх. № РСТ18-ВК08-1476/28.09.2018г., на Началник отдел „Устройствено планиране“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) при Столична община (СО);

3.Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация и застрояване / ИПРЗ/  за УПИ II– 3357 в  нов УПИ II– 3357 за жс и пг, кв. 111, м. „Студентски град“, постъпил в администрацията на СО – район „Студентски“ с  писмо, наш вх. № РСТ18-ВК08-1628/29.10.2018г., на Началник отдел „Устройствено планиране“ към НАГ при СО;

 

ИПРЗ кв. 111

Обяснителна записка - кв. 111

ИПР - кв. 276

Обяснителна записка - кв. 276

ИПР - кв. 155

ИПРЗ - кв. 155

Обяснителна записка - кв. 155

Покана


Протокол 11.02.2019 г.

Протокол 27.02.2019 г.

Протокол 13.03.2019 г.

РТР19-РД56-24 от 31.01.2019 г.“Схема за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ в УПИ II- за озеленяване, кв.7, м. “Жилищна група Южен парк”.Схема за поставяне на преместваем обект
РТР19-РД56-23/31.01.2019 г.
Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XXI- за коо, УПИXVII- за озеленяване и инфраструктура, и УПИXVI- 1162- обществено обслужване, кв. 15, м. „В.З. Киноцентъра-3 част- разширение“, район „Витоша“ и УПИ IV- за озеленяване, кв. 111 и УПИ „За корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване“, м. „Манастирски ливади- Изток“, район „Триадица” ИПР
РПД19-РД09-14/04.02.2019 г. Проект за ПУП-ИПРЗ за преструктуриране на кв.18в, УПИ І-ОЖС и обособяване на нови УПИ І-„за комплeксно жилищно строителство”, УПИ ІІ-„за озеленяване с режим на Тго”., паркинг по о.т. 21а-21б-21в, промяна профила на улица по о.т. 21-21а и по о.т. 24-25, м. „Суха река - запад“.

ПЗ

ПР

РД09-27/05.02.2019г.

Виза за инвестиционно проучване  и проектиране на изгребна яма /съоръжение на техническата инфраструктура/ в ПИ с идентификатор 02659.2251.24 по КККР на р-н „Банкя” (попадащ в част от УПИ „за правителствен балнеосанаториум”, м. „Купен дол – гр. Банкя”).

 

 

Виза
РМЛ18-ВК08-2132/28.12.2018 г.Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл.55 във връзка с чл.56 от ЗУТ с търговска функция в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.578, част от УПИ II-“за метро“, кв. 24, местност „Младост 4“.Скица

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Протокол - заключителна дискусия
РД09-46/28.02.2019 г.
„ Подробен  устройствен  план / ПУП/ - Изменение  на план за  улична регулация / ИПУР/ - продължение  на  улица  „ Слънчев бряг“ до  ул „ Знеполе , район  „ Банкя“ ИПР
РПН19-РД09-28/08.03.2019 г.„ПУП-Изменение на план за улична регулация /ИПУР/, създаване на нова задънена улица от о.т. 310 същ до о.т. 512 нова и ПРЗ на ПИ с идентификатор 55419.6701.1293 по КККР на с. Панчарево за образуване на нов УПИ XVIII-1293 „за жс“ кв. 22а, м. Детски град-Панчарево“, район Панчарево“Графична част

Протокол
РСР19-РА50-4/08.03.2019 Г.
Проект за ПУП – ИПР и ПЗ на м. „Бенковски”, кв. 41, УПИ XXIIОбНС в границите на ПИ с идентификатори 68134.503.1098 и 68134.525.192 за регламентиране на нова задънена улица с паркинг и уширение от О.Т. 220 до О.Т. 222 и създаване на нов УПИ XXII с предназначение „за гробищен парк“ по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.525.367

ГРАФИЧНА ЧАСТ 1

ГРАФИЧНА ЧАСТ 2

РД-09-045/18.03.2019 г.

Проект за подробен устройствен план – ИПРЗ и РУП за нов УПИ III-1589 „за ЖС“, кв. 8а и нов УПИ I-„за озеленяване“ в нов кв. 8б, м. „Драгалевска спирка“, район „Лозенец“.

Графична част 1

Графична част 2

РД 09-108/19.04.2019 г.

Проект  за  Подробен  устройствен  план / ПУП/ за  осигуряване  на  трасе  за  велосипедна  и  пешеходна  алея, свързваща гр. София  с  гр. Банкя  в  обхват: План за улична регулация  от. о.т. 1 / нова до кв. 7 Б / , м. „ Девети септември – гр. Банкя“ до  о.т. 32 / нова/, северно от кв. 49, м. „ Девети септември- гр. Банкя“; план за  улична  регулация и изменение  план  за  регулация на кв. 7,ч. „Филиповци“; план за улична  регулация от о.т.1 / нова/ - о.т. 5 / нова/ до о.т. 12 / нова/ и  изменение  на  план за  улична  регулация от о.т. 612 до о.т. 911, м. „ Люлин  разширение – запад“ до ул. „ Банско  шосе“, продължение на бул. „ Царица  Йоанна“. Парцеларен  план от о.т. 32 / нова/, северно от кв. 49, м. „ Девети  септември – гр. Банкя“, през ПИ с  идентификатор 68134.4409.89, между  кадастрални  райони 4410 и  4409; между  кадастрални  райони  4407  и  4408; през кадастрален район 4407 и през  кадастрален  район 4406;  между  кадастрални  райони  4405 и 4395; между кадастрални  райони 4405 и 4398; между  кадастрални райони 4404 и 4398  до  о.т. 1 / нова /,  землище Люлин

Схема

Становище


Протокол РЕСУТ

Дискусия

Протокол представяне

РКР19-РД09-70/22.04.2019 г. Проект за  подробен устройствен план  -  Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - подземна кабелна линия - средно напрежение 20 kV за обезпечаване на нов трафопост за обект "Шоурум и автосервиз, складове и офиси "Ягуар Ланд Роувър" на "Мото - Пфое" ЕООД с изгребна яма, сондажен кладенец и ПП резервоар, разположен в ПИ с идентификатор 68134.8592.182, м."Могилите", кв. "Враждебна", район "Кремиковци"
РКР19-РД09-75/30.04.2019г.Проект за  подробен устройствен план  -  „Изменение на план за регулацияи застрояване”/ИПРЗ/ за УПИ I-„за озеленяване“, УПИ II-379, ПИ с идентификатор 68134.8400.378 по КККР, кв.21, УПИ „за парк“, кв.52, за образуване на нови УПИ I-378 – “за Оо, ЖС, автомивка и ПГ“ и УПИ VIII-„за озеленяване“, кв.21, м.„кв. Челопечене”, р-н „Кремиковци”; „Изменение на план за улична регулация“/ИПУР/ на задънени улици - от о.т.3а до о.т.3б и продължаване на задънена улица от о.т.115а до о.т.115б, м. „кв. Челопечене”, р-н „Кремиковци”

графична част ПУП

обяснителна записка

протокол РЕСУТ

протокол представяне

протокол заключителна дискусия

РОК19-РД09-102/08.05.2019 г.„Въвеждане на еднопосочно движение на ППС за квартала между ул. „Монтевидео“, ул. „Боряна“, ул. „Любляна“, бул. „Овча купел“ и ул. „Маестро Кънев“ на територията на район „Овча купел“.Графична част


Становища

 

Протокол 1
РМЛ19-РД09-184/22.05.2019 г.Задание за изработване на ПУП – ПРЗ съгласно чл.110, ал. 1, т.1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ, ПУП – план за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 4 от ЗУТ за част от територията на местности „Горубляне 2“ и НПЗ „Изток“ подзона „Горубляне“ и местност „Горубляне 3“ и ПУП – Изменение на уличната регулация на част от ул. „Михаил Греков“, район „Младост“ на СО

Графична част 1

Графична част 2

Графична част 3

РМЛ19-РД09-191/27.05.2019 г.ПУП – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м.“Цариградско шосе – Караулката“: заличаване на кв.1 и изменение на УПИ ХХ-2569,2572,9574 – „За хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища и ТП“, за създаване на нова пешеходна алея, нов УПИ ХХ-2569 – „За ЖС, обсл. обекти и ТП“ в нов кв.1а, нов УПИ XXIII-„За озеленяване и техническа инфраструктура“ в нов кв.1, и изменение на улици от О.Т.406 до О.Т.408 и от О.Т.27а – О.Т.27 – О.Т.28.

Обяснителна записка

Графична част 1

Графична част 2

РД-09-84/27.05.2019 г.

РИВ19-РД09-97/27.05.2019г.

РСЦ19-РД09-103/27.05.2019 г.

Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“

Постъпили становища в Направление "Архитектура и градоустройство"

 

Становища - гражданска инициатива Да спасим Борисовата градина - група 1 част 1

 

Становища - гражданска инициатива Да спасим Борисовата градина - група 1 част 2

 

Становища - гражданска инициатива Да спасим Борисовата градина - група 1част 3

 

Становища група 2 - част 1

Становища група 2 - част 2

Становища група 2 - част 3

 

Становища - група 3

 

Становища - група 4

 

Становища - група 5

 

Становища - група 6 - част 1

Становища - група 6 - част 2

Становища - група 6 - част 3

Становища - група 6 - част 4

 

Становища - група 7 - част 1

Становища - група 7 - част 2

Становища - група 7 - част 3

 

Становища - група 8 - част 1

Становища - група 8 - част 2

Становища - група 8 - част 3

 

Публикувани становища на официалната електронна страница на район Средец:

Протокол 05.06.2019 г.

Видео 1

Видео 2

Протокол от заключителна дискусия 26.06.2019 г.

РИС19-РД56-73/27.05.2019 г.ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност: ж.к. Дружба – 1 -3 част“ в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, ул. „Кап. Димитър Списаревски“ и м. ж.к. „Дружба 2-1-ва част в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“, заедно с план-схеми и инженерна инфраструктура.

Становища - част 1

Становища - част 2

РВЕ19-РД09–126/29.05.2019г.Проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване и Работен Устройствен План за УПИ II, VIII и IX, кв. 335Б, м. „Пробив Бул.П.Славейков“, район „Възраждане“- СО.ИПР

ИПРЗ

РУП

Силует 1

Силует 2

Обявление

РД09-149/29.05.2019Задание за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ за м. "Бобош-север", район Банкя
Задание

Протокол 05.06.2019

Протокол 19.06.2019

РПД19-РД09-64/05.06.2019 г.Проект за ПУП- ИПРЗ и план – схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за трасе на Метродиаметър III в участъка между метростанции III-2 и III-5 в границите указани в проекта: бул. „Владимир Вазов“ от ул. „Тодорини кукли“ до ул. „Ген. Инзов“ на юг и ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ на север и прилежащи територии: м. к-с „Ботевградско шосе“, кв.148, УПИ VI-“за закрити спортни съоръжения”, УПИ V - ”за стадион „Левски“, закрити спортни съоръже-ния, паркинги и озеленяване“, УПИ XIII- „за закрити спортни съоръжения“; м. „Левски-зона В“, кв.1, УПИ I1269- “за ЖС”; кв.2, УПИ I-“за ЖС и трафопост”, кв.2а, УПИ I “озеленяване”; кв.9, УПИ III- “за гараж, общ. обсл. и трафопост”, нов кв.9а, УПИ I -“за буферен паркинг”; нов кв.15а, УПИ I - „за общ. обслужване“, нов УПИ I - “за буферен паркинг”, кв.15, УПИ II - “за озеленяване”, нов УПИ I - „за озеленяване”; м. „Левски-зона Г“, кв. 24, УПИ X- за озеленяване”, кв.24а, УПИ IX - “за църква”, кв.17, УПИ I - “за озеленяване и инженерна инфраструктура“,нови УПИ I -„за озеленяване”и УПИ VII - за озеленяване”.

Обявление

Графична част 1

Графична част 2

Графична част 3

Графична част 4

Графична част 5

РОК19-РД09-156/11.06.2019 г.ЗАДАНИЕ за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) по плана на м. “Овча купел-актуализация“.

Задание

Схема - обхват 1

Схема-обхват 2

Схема-обхват 3

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

Становище 6

Становище 7

 

Протокол 18.06.2019

Протокол 08.07.2019


РТР19-РД56-157/11.06.2019 г.“Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ - павилион за празнуване на детски партита в ПИ 68134.1007.1709, част от УПИ I-за парк, кв.1, м. “Кръстова вада- Южен парк IV част”.Скица с указан начин на поставяне
РНД19-РД56-167/17.06.2019 г.
Подробен устройствен план /ПУП/, план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IV-719,718 „за ЖС“, кв. 43, м. „Надежда 4“, СО – район „Надежда“.Протокол 26.06.2019
РПН19-РД09-77/01.07.2019 г.

 

 

Проект за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване, план-схема за вертикална планировка с надлъжни профили и типови напречни профили на новопроектираните улици, план-схеми на част водоснабдяване и канализация и част електроснабдяване за квартали 1,2,3,4,5,6 и 7, м. Терасите-Герман, район Панчарево“

 

Заповед

Искане_РИОСВ

ПТКП_

Озеленяване

Електро

ВИК

Вертикална_планировка

Обяснителна записка

ИПР

ИПРЗ

 

Протокол 09.07.2019

Протокол 22.07.2019

РОБ19-РД15-125/22.07.2019 г.Изменение за план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхват на кв. 161 – образуване на нови УПИ I – „за ЖС“ и УПИ II – „за общ. обсл. дейности“ от кв. 161 (нов) и нов УПИ I – „за ЖС и трафопост“ в кв. 161б (нов) и изменение на план за регулация на улица от о.т. 133 до о.т. 134, м. „Подуене–център“, СО район „Оборище“

Заповед

ИПР

ИПЗ

Обяснителна записка

Протокол РЕСУТ

Протокол от заключителна дискусия

РСЦ19-ВК08-1450/02.07.2019 г.Виза за проучване и проектиране на паметник на Цар Борис III / на място на вече изградения/ в ПИ с идентификатор 68134.109.11 /Парк Борисова градина/, район „Средец“

Заповед

Виза

РКР19-РД09-148/21.08.2019г.Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на територията на гр. София – подземна кабелна линия – средно напрежение, с трасе в имот с идентификатор 68134.8592.173 за обезпечаване на съоръжение – нов КТП за обект, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.8592.181, м. Могилите, кв. Враждебна

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ГРАФИЧНА ЧАСТ ПП.