Заявления

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 154, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТТА

ДЕКЛАРАЦИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ (§16, АЛ. 1 ОТ ПР НА ЗУТ, §127, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА ЗИД НА ЗУТ)

ОПИС НА ВНЕСЕНИТЕ ПРОЕКТНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРЕПИСКА (ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – ЧАСТ: ВИК, ЧАСТ: ЕЛЕКТРО, ЧАСТ: ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, ЧАСТ: ВЪНШНИ ТОПЛОПРОВОДИ, ЧАСТ: ГАЗОСНАБДЯВАНЕ, ЧАСТ: ПЪТНИ РАБОТИ, ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ)

ОПИС НА ВНЕСЕНИТЕ ПРОЕКТНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРЕПИСКА (ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА, ЧАСТ: ИНТЕРИОР И ОБЗАВЕЖДАНЕ, ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ, ЧАСТ: КОНСТРУКЦИЯ, ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЧАСТ: ВИК, ЧАСТ: ТОВК, ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА, ЧАСТ: ГАЗОСНАБДЯВАНЕ, ЧАСТ: ТЕХНОЛОГИЧНА, ЧАСТ: ПРЕЦЕНКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС, ЧАСТ: ПЪТЕН ПРОЕКТ, ДРУГИ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ИСКАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ОТ КАДАСТРАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА "ГРУБ СТРОЕЖ" (ЧЛ. 181 ОТ ЗУТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ – ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕН СТРОЕЖ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗГУБЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ (ЧЛ. 145, АЛ. 5 ОТ ЗУТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ (§16, АЛ. 1 ОТ ПР НА ЗУТ, §127, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА ЗИД НА ЗУТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ПУП

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕН СТРОЕЖ (ЧЛ. 175 ОТ ЗУТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УСТРОЙСТВЕН СТАТУТ ПО ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ИМОТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС (КОПИЕ) ОТ ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ НА МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ОБЕКТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕН СТРОЕЖ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО МУ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ЧЛ. 177 ОТ ЗУТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖИ (СЪЩЕСТВУВАЩИ С ОБСЛЕДВАНЕ) НАРЕДБА №5 ОТ 28.12.2006 Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖИ С РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНО ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ НАРЕДБА №5 ОТ 28.12.2006 Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И/ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ (ЧЛ. 141–145 ОТ ЗУТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ДР. (ЧЛ. 56 И ЧЛ. 57 ОТ ЗУТ), ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА С УКАЗАН НАЧИН НА ПОСТАВЯНЕ (ЧЛ. 56 И ЧЛ. 57 ОТ ЗУТ) И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ НА МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНОТО ИЗКУСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ (УКАЗАНИЕ) ЗА ВОДОЗАХРАНВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА УПИ ПО ЧЛ. 64 И ЧЛ. 66 ОТ ЗУТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, ПО КОЙТО Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ (ЧЛ. 154, АЛ. 5 ОТ ЗУТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ / РЕКЛАМЕН ЕЛЕМЕНТ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО МУ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ЧЛ. 80, АЛ. 1, 2 ОТ НПОРИМЕРДТСО)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И/ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ (ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ (ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ, ЧЛ. 148 ОТ ЗУТ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРШРУТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И/ИЛИ ЗЕМНИ МАСИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС (КОПИЕ) ОТ ДОКУМЕНТИ НА ДОСК

ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ“ ПРИ НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ЧАСТ 1

ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ“ ПРИ НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ЧАСТ 2

ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ“ ПРИ НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ЧАСТ 3

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Заявление за съгласуване на ограничения във връзка с безопасността на въздухоплаването при застрояване (изграждане на обекти) за:ПУП / Виза за проектиране / инвестиционен проект