Новини

ОТЧЕТ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО Т. 25 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ РЕШЕНИЕ №8 ПО ПРОТОКОЛ №57 ОТ 20.02.2014 Г. НА СОС - ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ ИЗВОРИ НА СОФИЯ
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
Отчет за изпълнение на Програма за разработване и управление на потенциала от минерални води на територията на Столична община за периода 2011 - 2016 г.
Отчет на СО – НАГ за извършените дейности през 2015 г. за оползотворяване на ресурсите от предоставените на СО находища на минерални води
Отчет на СО – НАГ за извършените дейности през 2016 г. за оползотворяване на ресурсите от предоставените на СО находища на минерални води
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост - Съобщение за постъпило инвестиционно намерение с Възложител "Венцислав Василев 2001" ЕООД
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост - Съобщение за постъпило инвестиционно намерение с Възложител "М.К.77" ЕООД
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост - Съобщение за постъпило инвестиционно намерение с Възложител "ЕЕВИ" ЕООД
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост – Съобщение за постъпило инвестиционно предложение с Възложител „СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД
Съобщение за публично обявяване съгласно чл.62а от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „София-Баталова воденица”
Съобщение за публично обявяване по чл.62а от ЗВ за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „София-Панчарево” – Минерална баня.
Съобщение за публично обявяване по чл.62а от ЗВ за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „София-Панчарево” – Минерален басейн.
Съобщение за публично обявяване по чл.62а от ЗВ за разрешително за водовземане на минерална вода от находище „София-Панчарево” – Търговски комплекс „ЕВВИ”.
Обява до заинтересованите лица и общественост и Информация по Приложение №2, чл.6 от Наредба за ОВОС за обект „Изграждане на тръбен кладенец за други цели - оросяване на зелени площи в поземлен имот с идентификатор 68134.1004.185 – м.”Южен парк – ІІ-ра част”. кв.1, УПИ ІХ-за спорт и атракции, район Триадица - СО”.
Съобщение за публично обявяване - Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващи съоръжения
Отчет на СО-НАГ за извършените дейности през 2017 г. - минерални води
Отчет на СО-НАГ за извършените дейности през 2018 г. - минерални води
Отчет на СО-НАГ за извършените дейности през 2019 г. - минерални води

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ -находище на минерална вода „София-Баталова воденица“

 

Обявление-чл.39-Наредба №3-СОЗ-Баталова воденица

Балнеологична оценка № 90-2018 -МЗ

Пр. 2-Местоположение на сондаж 6хг

Пр.3-ХГколонка и конструкция на сондаж 6хг

Пр.6-Пространствена дискретизация

ПР.7-Моделна мрежа

Пр.8-Филтрационен модел-1

Пр.9-Филтрационен модел-2

Пр.10-Граници на СОЗ-Пояс II

Пр.10-Граници на СОЗ-Пояс II

Пр.11_Пояс II-скица

Пр.12-Граници на СОЗ-Пояс III

Пр.13-Пояс III-скица

Пр.14a A3-Пояс I-спец.карта

Пр.14-Пояс I-КККР

Пр.15-СОЗ-Пояси I+II_КККР

Пр.16-СОЗ-Пояси I+II+III_КККР.

Пр.17-СОЗ-II+III

Пр.17-СОЗ-II+III

Проект-СОЗ-Баталова воденица

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ -находище на минерална вода „София-Горна баня“

Актове за собственост водовземни съоръжения Горна баня

Графично приложение №1.1. Ситуация върху топографска основа

Графично приложение №1.2.Ситуация върху кадастрална основа

Графично приложение №2.1.Пояс I на СОЗ на КЕИ Домуз дере

Графично приложение №2.2. Пояс I на СОЗ на КЕИ Хазната

Графично приложение №2.3. Пояс I на Сондаж 3

Графично приложение №2.4.Пояс I на Сондаж №4

Графично приложение №2.5. Пояси II и III върху ТК

Графично приложение №2.6. Пояси II и III върху КК

Заповед-2010-Горна баня

Проект за СОЗ НМВ Горна баня

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ -находище на минерална вода „София-Княжево“

 

Графично приложение №1.1.Пояс I на СОЗ на Сондаж 1хг

Графично приложение №1.2.Пояс I на СОЗ на Сондаж 6хг 

Графично приложение №1.3.Пояс I на СОЗ на Сондаж 1ВКП

Графично приложение №1.4.Пояс I на СОЗ на Сондаж КФ

Графично приложение №1.5.Пояс I на СОЗ на Сондаж 3ВКП

Графично приложение №1.6.Пояс I на СОЗ на Сондаж 2ВКП

Графично приложение №1.6_08.2017

Графично приложение №2.1.Пояси II и III на СОЗ

Графично приложение №3.1.Хидрогеоложки разрез на Сондаж №1ВК

Графично приложение №3.2.Хидрогеоложки разрез на Сондаж №2ВК

Графично приложение №3.2.Хидрогеоложки разрез на Сондаж №2ВК

Графично приложение №3.4 Хидрогеоложки разрез на Сондаж КФ

Графично приложение №3.5.Хидрогеоложки разрез на Сондаж №1хг

Графично приложение №3.6.Хидрогеоложки разрез на Сондаж №6хг

Графично приложение №4.1.Каптажна шахта на Бански каптаж

Графично приложение №4.2.Каптажна шахта на Сондаж №1ВКП

Графично приложение №4.3.Каптажна шахта на Сондаж №2ВКП

Графично приложение №4.4 Каптажна шахта на Сондаж №3ВКП

Графично приложение №4.5.Каптажна шахта на Сондаж КФ

Графично приложение №4.6.Каптажна шахта на КЕИ Клисурска

Графично приложение №4.7.Каптажна шахта на Сондаж №1хг

Графично приложение №4.8.Каптажна шахта на Сондаж №6хг

Графично приложение №5.1.Предупредителни табели на Пояс I

Графично приложение №5.2.Комбинирана врата за транспорт

Графично приложение №5.3.Типова ограда на пояс I на СОЗ

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ -находище на минерална вода „София-Център“

Проект за СОЗ

Приложение 8 - Пояс I-ви на КЕИ

Приложение 8 - Пояс I-ви на Сондаж № 3хг

Приложение 1 - Местоположение на водовземните съоръжения

Приложение 3 - Хидрогеоложка колонка на Сондаж № 3хг

Приложение 5 - Схема на изворен каптаж-помпена станция

Приложение 10 - Характерни точки по границите на пояси II и III от СОЗ

Приложение 11 - Граници на пояси II и III върху кадастрална карта

Приложение 14 - Маркировка пояситe на СОЗ


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ-находище на минерална вода „София-Свобода“

Проект с приложения-СОЗ-находище-Свобода

Обявление-чл.39-СОЗ-находище-София-Свобода