Новини

ОТЧЕТ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО Т. 25 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ РЕШЕНИЕ №8 ПО ПРОТОКОЛ №57 ОТ 20.02.2014 Г. НА СОС - ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ ИЗВОРИ НА СОФИЯ
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
Отчет за изпълнение на Програма за разработване и управление на потенциала от минерални води на територията на Столична община за периода 2011 - 2016 г.
Отчет на СО – НАГ за извършените дейности през 2015 г. за оползотворяване на ресурсите от предоставените на СО находища на минерални води
Отчет на СО – НАГ за извършените дейности през 2016 г. за оползотворяване на ресурсите от предоставените на СО находища на минерални води
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост - Съобщение за постъпило инвестиционно намерение с Възложител "Венцислав Василев 2001" ЕООД
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост - Съобщение за постъпило инвестиционно намерение с Възложител "М.К.77" ЕООД
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост - Съобщение за постъпило инвестиционно намерение с Възложител "ЕЕВИ" ЕООД
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост – Съобщение за постъпило инвестиционно предложение с Възложител „СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД
Съобщение за публично обявяване съгласно чл.62а от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „София-Баталова воденица”
Съобщение за публично обявяване по чл.62а от ЗВ за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „София-Панчарево” – Минерална баня.
Съобщение за публично обявяване по чл.62а от ЗВ за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „София-Панчарево” – Минерален басейн.
Съобщение за публично обявяване по чл.62а от ЗВ за разрешително за водовземане на минерална вода от находище „София-Панчарево” – Търговски комплекс „ЕВВИ”.

 

Обява до заинтересованите лица и общественост и Информация по Приложение №2, чл.6 от Наредба за ОВОС за обект „Изграждане на тръбен кладенец за други цели - оросяване на зелени площи в поземлен имот с идентификатор 68134.1004.185 – м.”Южен парк – ІІ-ра част”. кв.1, УПИ ІХ-за спорт и атракции, район Триадица - СО”.

 

Съобщение за публично обявяване - Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващи съоръжения