Указания

 

УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.

 

1. Заявления за издаване на визи за проектиране на основание чл. 140а от ЗУТ (ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.) се подават до Главния архитект на Столична община, след утвърждаване на образец от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

2. При подаване на заявления за одобряване на проект за ПУП задължително се представя документ за заплатена услуга на експлоатационните дружества за съгласуване на проекта.

 

 

 

УКАЗАТЕЛНИ ПИСМА

 

ПИСМО НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 131, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА