COVID-19

        

СЪОБЩЕНИЕ

В Държавен вестник, бр. 28 (извънреден) от 24 март 2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

На основание чл. 3, т. 2 от Закона, предвидените в нормативен акт срокове за подаване на жалби срещу административните актове спират да текат от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение.

След отмяната на извънредното положение, спрените срокове ще  продължат да текат за оставащия период, изчислен спрямо датата на спиране – 13 март 2020 г.

За случаите, в които съобщаването е извършено в периода на извънредното положение, сроковете започват да текат от официалната  отмяна на извънредното положение.

Издадените административните актове  влизат в сила след изтичане на законоустановените срокове за обжалване по отношение на всички заинтересовани лица.

 

РД-09-09-21/25.03.2020 г. на Главния архитект на Столична община

ПЛАН на Направление „Архитектура и градоустройство“ за справяне с CORONAVIRUS – COVID – 19 И ЗАПАЗВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РАБОТА

ВАЖНО! ЗА РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - Добавени възможности в Системата за издаване на административни актове